User Tools

Site Tools


484431-h-n-n-c-t-y-chu-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

484431-h-n-n-c-t-y-chu-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Hàn</​b>​ (giản thể: <span lang="​zh-Hans">​韩</​span>;​ phồn thể: <span lang="​zh-Hant">​韓</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Hán</​span></​i>​),​ là một tiểu quốc chư hầu tồn tại vào thời kỳ Tây Chu và đầu thời Xuân Thu, tập trung quanh khu vực Hàn Thành thuộc tỉnh Thiểm Tây và Hà Tân thuộc tỉnh Sơn Tây ngày nay. Nước Hàn do một người con trai của Chu Vũ Vương lập nên, ông được sử sách gọi là <​i>​Hàn hầu</​i>​ (韓侯)<​sup id="​cite_ref-zc-xg_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ vào thế kỷ 11 TCN. Những vị vua nước Hàn mang tước hiệu hầu tước và mang họ <​i>​Cơ</​i>​ (姬)<​sup id="​cite_ref-cqhy_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​. Năm 757 TCN, Hàn bị Tấn chinh phục. Sau khi Tấn Vũ công thay thế Tấn hầu Dẫn làm vua nước Tấn, ông đã cấp đất Hàn cho Hàn Vạn (韓萬)<​sup id="​cite_ref-cqhy_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ vào thế kỷ 8 TCN. Hàn Vạn là tổ tiên các vua nước Hàn (403 TCN–230 TCN).
 +</p>
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-zc-xg-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Tả truyện-Hi Công nhị thập tứ niên (左傳-僖公二十四年)</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-cqhy-2">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Xuân Thu hội yếu- quyển nhất-trang tam thập bát (春秋會要卷一頁三十八)</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1267
 +Cached time: 20181010164026
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.076 seconds
 +Real time usage: 0.098 seconds
 +Preprocessor visited node count: 208/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 13898/​2097152 bytes
 +Template argument size: 149/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 5/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 787/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.014/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 773 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​65.313 ​     1 -total
 + ​40.99% ​  ​26.775 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Zh
 + ​40.03% ​  ​26.142 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&​acirc;​y_Chu
 + ​35.90% ​  ​23.447 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.21%    4.711      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.10%    3.331      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Dablink
 +  4.30%    2.811     63 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +  2.94%    1.922      3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​*
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1295967-0!canonical and timestamp 20181010164026 and revision id 24215128
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
484431-h-n-n-c-t-y-chu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)