User Tools

Site Tools


484631-th-c-d-c-california-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

484631-th-c-d-c-california-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Thược dược California</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i><​b>​Paeonia californica</​b></​i>​) là một loài thực vật trong họ Paeoniaceae. Đây là loài có nguồn gốc từ Bắc Mỹ. Nó là đặc hữu cho phía tây nam California, Hoa Kỳ, nơi nó mọc trên các sườn đồi khô chà hiền nhân và cộng đồng ven biển Chaparral của các dãy núi ven biển của miền Nam và Trung California, thường là cây tầng dưới.
 +</​p><​p>​Nó đôi khi được coi là một phân loài của loài Paeonia khác có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, <​i>​Paeonia brownii</​i>​.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1322
 +Cached time: 20181013082707
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.152 seconds
 +Real time usage: 0.217 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1527/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11831/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1515/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.024/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 979 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 183.236 ​     1 -total
 + ​82.48% ​ 151.137 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​53.30% ​  ​97.659 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​16.23% ​  ​29.730 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_name
 + ​12.66% ​  ​23.195 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​10.54% ​  ​19.319 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Extinct
 +  9.89%   ​18.117 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Noitalic
 +  9.52%   ​17.439 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Saxifragales-stub
 +  9.26%   ​16.959 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nobold
 +  7.85%   ​14.377 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1296674-0!canonical and timestamp 20181013082707 and revision id 22217328
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
484631-th-c-d-c-california-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)