User Tools

Site Tools


484731-gi-i-v-n-h-c-ngh-thu-t-qu-c-gia-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

484731-gi-i-v-n-h-c-ngh-thu-t-qu-c-gia-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Giải Văn học Nghệ thuật Quốc gia</​b>​ hay <​b>​Giải Văn học Nghệ thuật Toàn quốc</​b>​ là giải thưởng của chính phủ Việt Nam Cộng hòa do Phủ Tổng thống trao tặng nên còn được biết là <​b>​Giải văn chương Tổng thống</​b>​. Sau năm 1970, Giải này do Phủ Quốc vụ khanh Đặc trách Văn hóa tổ chức.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Giải được chia thành ba phần chính: ​
 +</p>
 +<​ol><​li>​Văn học,</​li>​
 +<​li>​nghệ thuật trình diễn và</​li>​
 +<​li>​mỹ thuật.</​li></​ol><​p>​Hội đồng giám khảo tụ tập nhiều nghệ sĩ đại diện nhiều bộ môn như điêu khắc gia Lê Văn Mậu,<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​nhiếp ảnh gia Phạm Văn Mùi, nhà văn Võ Phiến,<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ nhà văn Nguyễn Thị Vinh, Vũ Khắc Khoan, Mai Thảo, Nguyễn Mạnh Côn, nhà thơ Vũ Hoàng Chương, Hà Thượng Nhân...
 +</p>
  
 +<​ol><​li>​Tranh <​i>​Chân dung</​i>​ của Nghiêu Đề<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​li>​
 +<​li>​truyện ngắn <​i>​Mưa đêm cuối năm</​i>​ của Võ Phiến</​li></​ol><​ol><​li>​Truyện <​i>​Thềm hoang</​i>​ của Nhật Tiến</​li></​ol><​ol><​li>​nhạc sĩ Lê Văn Khoa</​li>​
 +<​li>​Hồi ký <​i>​Giải khăn sô cho Huế</​i>​ của Nhã Ca<sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​li></​ol><​ol><​li>​Truyện <​i>​Má hồng</​i>​ của Đỗ Tiến Đức<​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​li>​
 +<​li>​Truyện <​i>​Những sợi sắc không</​i>​ của Túy Hồng<​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup></​li>​
 +<​li>​Truyện <i>Y sĩ tiền tuyến</​i>​ của Trang Châu</​li>​
 +<​li>​Truyện <​i>​Trại đầm đùn</​i>​ của Trần Văn Thái</​li>​
 +<​li>​tranh <​i>​Tản cư</​i>​ của Nguyễn Văn Bảy<​sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​li>​
 +<​li>​diễn viên Kiều Chinh<​sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup></​li></​ol><​ol><​li>​Tuồng hát bội <​i>​Trần Bình Trọng tử tiết</​i>​ của Đinh Bằng Phi</​li>​
 +<​li>​Nhạc "Ngũ tấu khúc" của nhạc sĩ Văn Giảng<​sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup></​li>​
 +<​li>​Phim <​i>​Loan mắt nhung</​i>​ của Nguyễn Thụy Long</​li>​
 +<​li>​Truyện <​i>​Hoa trăng</​i>​ của Cao Tiêu</​li>​
 +<​li>​Nhạc Vũ Thành, Lê Văn Khoa và Nghiêm Phú Phi</​li></​ol><​ol><​li>​Họa sĩ Đỗ Quang Em;<sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup></​li>​
 +<​li>​Thơ <​i>​Còn gì cho anh</​i>​ của Hà Huyền Chi<sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup></​li>​
 +<​li>​Truyện <​i>​Vòng đai xanh</​i>​ của Ngô Thế Vinh</​li>​
 +<​li>​Truyện <​i>​Khung rêu</​i>​ của Nguyễn Thị Thụy Vũ<sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup></​li></​ol><​ol><​li>​Nhạc nền phim <​i>​Triệu phú bất đắc dĩ</​i>​ của nhạc sĩ Hoàng Trọng</​li>​
 +<​li>​Biên khảo <​i>​Gia phả khảo luận thực hành</​i>​ của Dã Lan Nguyễn Đức Dụ<sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup></​li>​
 +<​li>​Truyện <​i>​Áo mơ phai</​i>​ của Nguyễn Đình Toàn<​sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup></​li></​ol><​ol><​li>​Thơ <​i>​Thơ Du Tử Lê 1967-1972</​i>​ của Du Tử Lê<sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup><​sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup></​li>​
 +<​li>​Nhiếp ảnh <​i>​Buổi chợ mai</​i>​ của Nguyễn Bá Mậu<​sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​[18]</​sup></​li></​ol><​ol><​li>​Truyện <​i>​Gió thấp</​i>​ của Viên Linh<sup id="​cite_ref-19"​ class="​reference">​[19]</​sup></​li></​ol>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1322
 +Cached time: 20181011083312
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.060 seconds
 +Real time usage: 0.069 seconds
 +Preprocessor visited node count: 271/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 147/2097152 bytes
 +Template argument size: 0/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 4/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 5853/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​13.780 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +100.00% ​  ​13.780 ​     1 -total
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1297099-0!canonical and timestamp 20181011083312 and revision id 26520097
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
484731-gi-i-v-n-h-c-ngh-thu-t-qu-c-gia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)