User Tools

Site Tools


485031-tr-n-l-p-tr-ch-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

485031-tr-n-l-p-tr-ch-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​metadata plainlinks ambox ambox-content ambox-Unreferenced"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​div style="​width:​52px"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​50px-Question_book-new.svg.png"​ width="​50"​ height="​39"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​75px-Question_book-new.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​100px-Question_book-new.svg.png 2x" data-file-width="​262"​ data-file-height="​204"/></​div></​td><​td class="​mbox-text"><​span class="​mbox-text-span">​Bài viết này <​b>​không được chú giải bất kỳ nguồn tham khảo nào</​b>​.<​span class="​hide-when-compact">​ Mời bạn giúp hoàn thiện bài viết này bằng cách bổ sung chú thích cho từng nội dung cụ thể trong bài viết tới các nguồn đáng tin cậy. Các nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ.</​span><​span class="​hide-when-compact"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table>​
  
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Battle_template.svg/​30px-Battle_template.svg.png"​ width="​30"​ height="​30"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Battle_template.svg/​45px-Battle_template.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c3/​Battle_template.svg/​60px-Battle_template.svg.png 2x" data-file-width="​48"​ data-file-height="​48"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ liên quan đến các trận chiến này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +<table cellspacing="​3"​ cellpadding="​2"​ style="​background:​ #f9f9f9; float:​right;​ clear:​right;​ margin:0 0 .5em 1em; border: 1px solid #aaa;" width="​320"><​tbody><​tr><​td>​
 +<table style="​background:​ #f9f9f9; color: #000; font-size:​85%;​ line-height:​1.4em;​ padding: 0.1em; table-layout:​ fixed;"​ cellspacing="​2"​ cellpadding="​2"​ width="​100%"><​tbody><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​ center; padding:​0px">​
 +<table cellpadding="​1"​ cellspacing="​0"​ style="​background:​ transparent;​text-align:​ center; line-height:​ 110%;" width="​100%"​ align="​center"><​tbody><​tr style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​td style="​color:#​FFFFFF;​ padding: 3px; height: 30px; background:#​696969;​ line-height:​120%;​ text-align:​center;"><​span style="​font-size:​160%;​ line-height:​ 110%; text-align: center;"><​b>​Trận Lạp Trạch</​b></​span>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​color:#​000000;​ padding: 1px; background: #C0C0C0; border-top: 2px solid #f9f9f9; font-size:​90%;"><​i>​Một phần của Chiến Quốc</​i>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr style="​display:​ none"><​td colspan="​2"​ style="​background:#​C0C0C0;​ color: transparent;​ font-size 1px; line-height:​1px">​.
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2">​
 +<table cellpadding="​0"​ cellspacing="​0"​ style="​text-align:​ left; line-height:​1.4em;​ background: transparent"​ width="​100%"><​tbody><​tr><​td valign="​top"​ style="​padding:​ 3px; padding-left:​ 0px"><​b>​Thời gian</​b>​
 +</td>
 +<td valign="​top"​ style="​padding:​ 3px; padding-left:​ 0px">​478 TCN
 +</​td></​tr><​tr><​td valign="​top"​ style="​padding:​ 3px; padding-left:​ 0px"><​b>​Kết quả</​b>​
 +</td>
 +<td valign="​top"​ style="​padding:​ 3px; padding-left:​ 0px">​Việt chiến thắng
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​background:#​C0C0C0;​ line-height:​11px;​ color:#FFF; text-align: center">​Tham chiến
 +</​th></​tr><​tr valign="​top"><​td width="​50%"​ style="​border-right:​ 1px dotted #​aaa;">​Ngô
 +</td>
 +<td width="​50%"​ style="​padding-left:​ 0px;">​Việt
 +</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​background:#​C0C0C0;​ line-height:​11px;​ color:#FFF; text-align: center">​Chỉ huy
 +</​th></​tr><​tr valign="​top"><​td width="​50%"​ style="​border-right:​ 1px dotted #​aaa;">​Phù Sai
 +</td>
 +<td width="​50%"​ style="​padding-left:​ 0px;">​Việt vương Câu Tiễn
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​width:​50%;​ border-right:​1px dotted #​aaa;">​
 +</​td><​td style="​width:​50%;​ padding-left:​0.25em">​
 +</td>
 +</​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​background:#​C0C0C0;​ line-height:​11px;​ color:#FFF; text-align: center">​Lực lượng
 +</​th></​tr><​tr valign="​top"><​td width="​50%"​ style="​border-right:​ 1px dotted #​aaa;">​Ngang ngửa nước Việt
 +</td>
 +<td width="​50%"​ style="​padding-left:​ 0px;">​50.000
 +</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​background:#​C0C0C0;​ line-height:​11px;​ color:#FFF; text-align: center">​Tổn thất
 +</​th></​tr><​tr valign="​top"><​td width="​50%"​ style="​border-right:​ 1px dotted #​aaa;">​Không rõ
 +</td>
 +<td width="​50%"​ style="​padding-left:​ 0px;">​Không rõ
 +</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​background:#​C0C0C0;​ color: transparent;​ font-size 1px; line-height:​1px">​.
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Trận Lạp Trạch</​b>​ (tiếng Trung: <span lang="​zh">​笠泽之战</​span>​) là cuộc chiến giữa hai nước Ngô và Việt ở thời kì Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Vào năm 478 TCN, Việt đánh Ngô và đánh bại quân đội Ngô.
 +</​p><​p>​Sau trận chiến, Ngô bị tổn thất lớn trong khi Việt lấy được nhiều vùng đất, đảo ngược sức mạnh giữa hai quốc gia.
 +</​p><​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​30°53′59″B</​span>​ <span class="​longitude">​120°57′11″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​30,​8997°B 120,​953°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​30.8997;​ 120.953</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1325
 +Cached time: 20181017030625
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.096 seconds
 +Real time usage: 0.142 seconds
 +Preprocessor visited node count: 558/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 15846/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1285/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.038/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.32 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 116.638 ​     1 -total
 + ​43.03% ​  ​50.194 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Unreferenced
 + ​26.60% ​  ​31.025 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​23.08% ​  ​26.921 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​15.14% ​  ​17.662 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_chi&#​7871;​n_tranh
 + ​10.87% ​  ​12.676 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_tr&#​7853;​n_chi&#​7871;​n
 +  9.65%   ​11.258 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.32%    7.373      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​WPMILHIST_Infobox_style
 +  5.72%    6.667      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Zh
 +  5.30%    6.182      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1301212-0!canonical and timestamp 20181017030625 and revision id 24149396
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
485031-tr-n-l-p-tr-ch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)