User Tools

Site Tools


486331-ph-ng-tuy-n-mannerheim-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

486331-ph-ng-tuy-n-mannerheim-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox vcard" style="​width:​22em;​width:​315px;​border-spacing:​2px;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:#​B0C4DE;​text-align:​center;​vertical-align:​middle;​font-size:​110%;">​Phòng tuyến Mannerheim</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​DCDCDC;​text-align:​center;​vertical-align:​middle;">​
 +<span class="​label">​Eo Karelia </​span></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Mannerheim-line.png"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e4/​Mannerheim-line.png/​300px-Mannerheim-line.png"​ width="​300"​ height="​238"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e4/​Mannerheim-line.png/​450px-Mannerheim-line.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​e/​e4/​Mannerheim-line.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​476"/><​p>​Phòng tuyến Mannerheim từ Vịnh Phần Lan thới Hồ Ladoga.</​p></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Loại</​th><​td>​
 +Phòng tuyến</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​B0C4DE;​text-align:​center;​vertical-align:​middle;​font-size:​110%;">​Thông tin địa điểm</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Kiểm soát bởi</​th><​td>​
 +Phần Lan</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​B0C4DE;​text-align:​center;​vertical-align:​middle;​font-size:​110%;">​Lịch sử địa điểm</​th></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Xây dựng</​th><​td>​
 +1920–24, 1932–39</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Sử dụng</​th><​td>​
 +1939–40</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Vật liệu</​th><​td>​
 +Gỗ, Đá cuội, Bê tông, Thép, đặc điểm tự nhiên</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​padding-right:​1em">​Trận đánh/​chiến tranh</​th><​td>​
 +Chiến tranh Liên Xô-Phần Lan</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Phòng tuyến Mannerheim</​b>​ (tiếng Phần Lan: <​i><​span lang="​fi"><​b>​Mannerheim-linja</​b></​span></​i>​) là một tuyến phòng thủ công sự trên eo Karelia do Phần Lan gầy dựng để chống lại Liên bang Xô viết. Trong Chiến tranh Liên Xô-Phần Lan, nó được gọi là Phòng tuyến Mannerheim, theo tên Thống chế Nam tước Carl Gustaf Emil Mannerheim. Phòng tuyến được xây dựng trong 2 giai đoạn: 1920–1924 và 1932–1939. Tháng 11 năm 1939, khi Chiến tranh Liên Xô-Phần Lan bùng nổ, phòng tuyến vẫn chưa được hoàn thiện.<​sup id="​cite_ref-Edwards13_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Tháng 12 năm 1939, cuộc tấn công ban đầu của Hồng quân Liên Xô vào phòng tuyến Mannerheim đã thất bại. Nhưng giữa tháng 2 năm 1940, Nguyên soái Liên Xô Semyon Konstantinovich Timoshenko đã tổ chức cuộc tiến công được chuẩn bị tốt nhằm vào phòng tuyến này, kết thúc với sự thất thủ của phòng tuyến và quân Phần Lan bị đẩy lui trên một mặt trận rộng lớn.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +
 +<​h3><​span id="​Ch.C3.BA_gi.E1.BA.A3i"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Chú_giải">​Chú giải</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span id="​Th.C6.B0_m.E1.BB.A5c"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Thư_mục">​Thư mục</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li><​span id="​Edwards2006"​ class="​citation book">​Edwards,​ Robert (2006). <​i>​White Death: Russia'​s War on Finland 1939–40</​i>​. London: Weidenfeld &amp; Nicolson. ISBN [[Đặc biệt:​Nguồn sách/​978-0-297-84630-2|978-0-297-84630-2 [[Thể loại:​Trang có lỗi ISBN]]]].</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3APh%C3%B2ng+tuy%E1%BA%BFn+Mannerheim&​amp;​rft.au=Edwards%2C+Robert&​amp;​rft.aufirst=Robert&​amp;​rft.aulast=Edwards&​amp;​rft.btitle=White+Death%3A+Russia%27s+War+on+Finland+1939%E2%80%9340&​amp;​rft.date=2006&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=978-0-297-84630-2&​amp;​rft.place=London&​amp;​rft.pub=Weidenfeld+%26+Nicolson&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span id="​UittoGeust2006"​ class="​citation book">​Geust,​ Carl-Fredrik;​ Uitto, Antero (2006). <​i>​Mannerheim-linja:​ Talvisodan legenda</​i>​ (bằng tiếng Phần Lan). Ajatus kirjat. ISBN 951-20-7042-1.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3APh%C3%B2ng+tuy%E1%BA%BFn+Mannerheim&​amp;​rft.au=Geust%2C+Carl-Fredrik&​amp;​rft.au=Uitto%2C+Antero&​amp;​rft.aufirst=Carl-Fredrik&​amp;​rft.aulast=Geust&​amp;​rft.btitle=Mannerheim-linja%3A+Talvisodan+legenda&​amp;​rft.date=2006&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=951-20-7042-1&​amp;​rft.pub=Ajatus+kirjat&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span id="​Kronlund1988"​ class="​citation book">​Kronlund,​ Jarl (ed.) (1988). <​i>​Suomen Puolustuslaitos 1918-1939</​i>​ (bằng tiếng Phần Lan). WSOY, Sotatieteen Laitos. ISBN 951-0-14799-0.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3APh%C3%B2ng+tuy%E1%BA%BFn+Mannerheim&​amp;​rft.au=Kronlund%2C+Jarl+%28ed.%29&​amp;​rft.aufirst=Jarl+%28ed.%29&​amp;​rft.aulast=Kronlund&​amp;​rft.btitle=Suomen+Puolustuslaitos+1918-1939&​amp;​rft.date=1988&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=951-0-14799-0&​amp;​rft.pub=WSOY%2C+Sotatieteen+Laitos&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span id="​ManninenStalininkiusa2002"​ class="​citation book">​Manninen,​ Ohto (2002). <​i>​Stalinin kiusa – Himmlerin täi</​i>​ (bằng tiếng Phần Lan). Helsinki: Edita. ISBN 951-37-3694-6.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3APh%C3%B2ng+tuy%E1%BA%BFn+Mannerheim&​amp;​rft.au=Manninen%2C+Ohto&​amp;​rft.aufirst=Ohto&​amp;​rft.aulast=Manninen&​amp;​rft.btitle=Stalinin+kiusa+%E2%80%93+Himmlerin+t%C3%A4i&​amp;​rft.date=2002&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=951-37-3694-6&​amp;​rft.place=Helsinki&​amp;​rft.pub=Edita&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span class="​citation book">​McLaughlin,​ Stephen (2003). <​i>​Russian &amp; Soviet Battleships</​i>​. Annapolis, MD: Naval Institute Press. ISBN 1-55750-481-4.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3APh%C3%B2ng+tuy%E1%BA%BFn+Mannerheim&​amp;​rft.au=McLaughlin%2C+Stephen&​amp;​rft.aufirst=Stephen&​amp;​rft.aulast=McLaughlin&​amp;​rft.btitle=Russian+%26+Soviet+Battleships&​amp;​rft.date=2003&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=1-55750-481-4&​amp;​rft.place=Annapolis%2C+MD&​amp;​rft.pub=Naval+Institute+Press&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li></​ul>​
 +
 +<​p>​Bản mẫu:​Finnish castles
 +</p>
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​60°30′B</​span>​ <span class="​longitude">​29°25′Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​60,​5°B 29,​417°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​60.500;​ 29.417</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1299
 +Cached time: 20181014191543
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.328 seconds
 +Real time usage: 0.419 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1183/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 34763/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1734/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 930/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.194/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 10.37 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 363.396 ​     1 -total
 + ​35.71% ​ 129.776 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-fi
 + ​27.04% ​  ​98.259 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Military_Structure
 + ​22.17% ​  ​80.574 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​12.13% ​  ​44.094 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 +  8.74%   ​31.758 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 +  3.90%   ​14.168 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 +  3.74%   ​13.583 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​R&#​7845;​t_s&#​417;​_khai
 +  3.72%   ​13.501 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&​aacute;​c_ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;​
 +  3.62%   ​13.154 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1302235-0!canonical and timestamp 20181014191543 and revision id 24070058
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
486331-ph-ng-tuy-n-mannerheim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)