User Tools

Site Tools


486631-emma-x-normandy-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

486631-emma-x-normandy-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​Emma (sinh khoảng 985 – 6-3- 1052 ở Winchester, Hampshire), là con gái của Richard Fearless, Công tước xứ Normandy và Gunnora, người vợ thứ hai của ông. Bà 2 lần là Nữ hoàng của Anh, nhờ vào những cuộc hôn nhân thành công: đầu tiên là người vợ thứ hai của vua Anh Æthelred the Unready (1002–16);​ sau đó là người vợ thứ hai của Denmark (1017–35). Bà hoạt động như một người quản trị Wessex in 1040. Hai con trai của bà, mỗi người chồng mỗi con trai và hai con trai riêng của chồng, cũng mỗi người chồng mỗi con trai trở thành vua của Anh. Và bà là bà cô của, William the Conqueror, Công tước xứ Normandy.
 +</p>
  
 +<​p>​Mẹ bà ban đầu là người hầu của cha bà. Sau đó họ cưới nhau, những đứa con được hợp pháp hoá. Cha mẹ bà đều là gốc Đan Mạch.
 +</​p><​p>​Nguồn:​ Dịch từ bản tiếng Anh
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1238
 +Cached time: 20181012173816
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.072 seconds
 +Real time usage: 0.104 seconds
 +Preprocessor visited node count: 638/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12213/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1752/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 8/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.022/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 834 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​80.872 ​     1 -total
 + ​71.18% ​  ​57.563 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_ho&​agrave;​ng_gia
 + ​60.04% ​  ​48.559 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​25.44% ​  ​20.574 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_ho&​agrave;​ng_gia_ch&​acirc;​u_&​Acirc;​u
 + ​19.04% ​  ​15.397 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​10.51% ​   8.500      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  7.25%    5.863      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Circa
 +  3.10%    2.506      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.22%    1.794      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Abbr
 +  1.85%    1.496      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&#​7843;​_2
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1309197-0!canonical and timestamp 20181012173816 and revision id 40632857
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
486631-emma-x-normandy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)