User Tools

Site Tools


487031-c-ph-n-s-c-lam-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

487031-c-ph-n-s-c-lam-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Cá phèn sọc lam<​br/><​i>​Upeneichthys lineatus</​i></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Upeneichthys lineatus (Blue-lined goatfish).jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​de/​Upeneichthys_lineatus_%28Blue-lined_goatfish%29.jpg/​280px-Upeneichthys_lineatus_%28Blue-lined_goatfish%29.jpg"​ width="​280"​ height="​156"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​de/​Upeneichthys_lineatus_%28Blue-lined_goatfish%29.jpg/​420px-Upeneichthys_lineatus_%28Blue-lined_goatfish%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​de/​Upeneichthys_lineatus_%28Blue-lined_goatfish%29.jpg/​560px-Upeneichthys_lineatus_%28Blue-lined_goatfish%29.jpg 2x" data-file-width="​1443"​ data-file-height="​804"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Chordata</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Actinopterygii</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Perciformes</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Mullidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Upeneichthys</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​U. lineatus</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Upeneichthys lineatus</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​(Bloch &amp; Schneider, 1801) </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Cá phèn sọc lam</​b>​ (danh pháp khoa học: <​i>​Upeneichthys lineatus</​i>​) là một loài cá phèn thuộc họ Cá phèn, chúng sinh sống ngoài khơi bờ đông Úc và quanh New Zealand ở độ sâu từ 5-100 mét. Thân cá dài đến 30 cm.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​14px-Wikispecies-logo.svg.png"​ width="​14"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​20px-Wikispecies-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​27px-Wikispecies-logo.svg.png 2x" data-file-width="​941"​ data-file-height="​1103"/>​ Dữ liệu liên quan tới Cá phèn sọc lam tại Wikispecies</​li>​
 +<​li>​Thông tin "<​i>​Upeneichthys lineatus</​i>"​ trên <​i>​FishBase</​i>,​ chủ biên Ranier Froese và Daniel Pauly. Phiên bản tháng March năm 2005.</​li>​
 +<​li>​Tony Ayling &amp; Geoffrey Cox, <​i>​Collins Guide to the Sea Fishes of New Zealand</​i>,​ (William Collins Publishers Ltd, Auckland, New Zealand 1982) ISBN 0-00-216987-8</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Trypterygium_nasus_-_Gervais.jpg/​40px-Trypterygium_nasus_-_Gervais.jpg"​ width="​40"​ height="​22"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Trypterygium_nasus_-_Gervais.jpg/​60px-Trypterygium_nasus_-_Gervais.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Trypterygium_nasus_-_Gervais.jpg/​80px-Trypterygium_nasus_-_Gervais.jpg 2x" data-file-width="​254"​ data-file-height="​138"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết chủ đề bộ Cá vược ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div> ​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1319
 +Cached time: 20181013223600
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.128 seconds
 +Real time usage: 0.162 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1403/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11844/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1195/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.021/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 912 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 135.700 ​     1 -total
 + ​76.29% ​ 103.523 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​39.49% ​  ​53.583 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​14.25% ​  ​19.336 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​12.06% ​  ​16.364 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Perciformes-stub
 +  9.93%   ​13.478 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.22%    8.438      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +  4.99%    6.776      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.06%    5.510      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +  3.81%    5.165      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Sister-inline
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1295529-0!canonical and timestamp 20181013223600 and revision id 37348963
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
487031-c-ph-n-s-c-lam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)