User Tools

Site Tools


487131-tr-ch-ng-y-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

487131-tr-ch-ng-y-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Ngụy</​b>​ (tiếng Trung: <span lang="​zh">​魏</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Wèi</​span></​i>​) là một nước của người Đinh Linh vào thời Ngũ Hồ thập lục quốc trong lịch sử Trung Quốc, tồn tại từ năm 388 đến 392. Người sáng lập ra đất nước là Địch Liêu, ông trước đó thường thay đổi trước việc là chư hầu của Hậu Yên, Tây Yên hoặc Đông Tấn, và vào năm 388, sau khi đề nghị hòa giải cuối cùng với Hậu Yên của ông bị Mộ Dung Thùy từ chối, ông đã tuyên bố lập ra đất nước của mình, lãnh thổ của đất nước này tương ứng với trung bộ và đông bộ của tỉnh Hà Nam hiện nay. Năm 392, nước Ngụy (khi đó đang dưới quyền cai trị của con trai Địch Liêu là Địch Chiêu) đã bị quân Hậu Yên tiêu diệt. Do có kích thước lãnh thổ tương đối nhỏ và thời gian tồn tại ngắn ngủi nên Ngụy thường không được các sử gia tình vào Thập lục quốc.
 +</​p><​p>​Những người cai trị Địch Ngụy sử dụng tước hiệu "​Thiên vương",​ gần tương ứng với hoàng đế.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​dl><​dt>​Đinh Linh</​dt></​dl><​dl><​dt>​Trạch Ngụy</​dt></​dl>​
 +<​center>​
 +</​center>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1295
 +Cached time: 20181014204522
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.184 seconds
 +Real time usage: 0.212 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1283/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 25368/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1046/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 4/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.028/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.34 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 135.803 ​     1 -total
 + ​52.69% ​  ​71.559 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_former_country
 + ​22.13% ​  ​30.058 ​     7 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Chart
 + ​19.48% ​  ​26.455 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Zh
 +  1.93%    2.627      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Main_other
 +  1.79%    2.425      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  1.52%    2.069      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Chart/​end
 +  1.46%    1.984      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Chart/​start
 +  1.35%    1.834      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&#​7843;​_2
 +  1.31%    1.777      4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​!!
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​307933-0!canonical and timestamp 20181014204522 and revision id 31735239
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
487131-tr-ch-ng-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)