User Tools

Site Tools


487231-s-u-siberia-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

487231-s-u-siberia-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Sếu trắng Siberi</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i><​b>​Grus leucogeranus</​b></​i>​) là một loài chim thuộc họ Sếu (<​i>​Gruidae</​i>​).<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​. Khu vực sinh sản của sếu trắng Siberi trước đây mở rộng từ khu vực dãy núi Ural và sông Obi về phía nam tới sông Ishim và sông Tobol, về phía đông tới khu vực Kolyma. Các quần thể giảm sút do những thay đổi trong sử dụng đất, tiêu thoát nước của vùng đất ngập nước để mở rộng nông nghiệp và săn bắn trên các tuyến đường di cư của chúng. Các vùng sinh sản ngày nay bị giới hạn trong hai khu vực tách rời cách nhau khá xa. Khu vực phía tây trong lưu vực các sông Obi, Konda và Sossva còn quần thể phía đông lớn hơn nhiều ở Yakutia trong khu vực các sông Yana và sông Alazeya.
 +</​p><​p>​Cũng giống như hầu hết các loài sếu, sếu trắng Siberi sống ở vùng đầm lầy và vùng đất ngập nước nông và thường xuyên. Chúng lục soát thức ăn ở tầng nước sâu hơn so với loài sếu khác. Chúng thể hiện sự trung thành địa điểm rất cao đối với cả khu vực trú đông lẫn khu vực sinh sản. Quần thể phía tây trú đông ở Iran và một số cá thể trước đây đã từng trú đông ở Ấn Độ về phía nam tới Nagpur và về phía đông tới Bihar. Quần thể phía đông trú đông chủ yếu ở khu vực hồ Bà Dương ở Trung Quốc.
 +</p>
  
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​b>​Sếu Siberia</​b></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1272
 +Cached time: 20181011023619
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.292 seconds
 +Real time usage: 0.371 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3160/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 51554/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3633/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2571/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.086/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.2 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 300.731 ​     1 -total
 + ​39.51% ​ 118.811 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​31.64% ​  ​95.142 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​22.67% ​  ​68.176 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​21.57% ​  ​64.853 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7885;​_S&#​7871;​u
 + ​15.08% ​  ​45.343 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.70% ​  ​44.214 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroup
 + ​14.11% ​  ​42.448 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Deadlink
 + ​11.87% ​  ​35.698 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN
 + ​11.49% ​  ​34.554 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7917;​a_ch&#​7919;​a
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1296237-0!canonical and timestamp 20181011023619 and revision id 40750461
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
487231-s-u-siberia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)