User Tools

Site Tools


487931-l-ch-s-qu-n-s-ph-n-lan-trong-chi-n-tranh-th-gi-i-th-hai-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

487931-l-ch-s-qu-n-s-ph-n-lan-trong-chi-n-tranh-th-gi-i-th-hai-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d2/​The_War_in_Finland%2C_1940_HU55566.jpg/​300px-The_War_in_Finland%2C_1940_HU55566.jpg"​ width="​300"​ height="​213"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d2/​The_War_in_Finland%2C_1940_HU55566.jpg/​450px-The_War_in_Finland%2C_1940_HU55566.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d2/​The_War_in_Finland%2C_1940_HU55566.jpg/​600px-The_War_in_Finland%2C_1940_HU55566.jpg 2x" data-file-width="​5434"​ data-file-height="​3867"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>​Sự tham chiến của Phần Lan trong Chiến tranh thế giới thứ hai gắn liền với những cuộc chiến tranh phòng vệ của nước này chống lại sự xâm lược của Liên Xô dưới quyền Lãnh tụ Iosif Vissarionovich Stalin và sau đó là buộc Quân đội Đức Quốc xã phải rút khỏi Phần Lan, được người Phần Lan nhìn nhận là sự mở rộng của những cuộc chiến tranh bảo vệ nền độc lập đất nước. Từ năm 1939 đến năm 1945, Phần Lan vướng vào ba chiến tranh: Chiến tranh Liên Xô-Phần Lan, Mặt trận Phần Lan (Chiến tranh Xô-Đức) (còn gọi là <​i>​Chiến tranh Tiếp diễn</​i>​ trong đó Phần Lan liên minh với Đức chống Liên Xô) và Chiến tranh Lapland chống Đức. Cuối cùng, Phần Lan giữ vững nền độc lập của mình nhưng phải nhượng 10% lãnh thổ, gồm thâu một trong những thành phố lớn nhất và cũng là thành phố lớn thứ hai của Phần Lan, Viipuri (đổi tên thành Vyborg năm 1944) cho Liên Xô. Việc nhượng bộ này đã khiến cho nhiều người Phần Lan ở Karelia phải li tán hoặc bỏ nhà mà về các khu vực nằm trong biên giới Phần Lan.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​h3><​span id="​Li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_ngo.C3.A0i"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Liên_kết_ngoài">​Liên kết ngoài</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li><​span id="​CITEREFKirby1979"​ class="​citation">​Kirby,​ D. G. (1979), <​i>​Finland in the Twentieth Century: A History and an Interpretation</​i>,​ C. Hurst &amp; Co. Publishers, ISBN 0-905838-15-7</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AL%E1%BB%8Bch+s%E1%BB%AD+qu%C3%A2n+s%E1%BB%B1+Ph%E1%BA%A7n+Lan+trong+Chi%E1%BA%BFn+tranh+th%E1%BA%BF+gi%E1%BB%9Bi+th%E1%BB%A9+hai&​amp;​rft.au=Kirby%2C+D.+G.&​amp;​rft.aufirst=D.+G.&​amp;​rft.aulast=Kirby&​amp;​rft.btitle=Finland+in+the+Twentieth+Century%3A+A+History+and+an+Interpretation&​amp;​rft.date=1979&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0-905838-15-7&​amp;​rft.pub=C.+Hurst+%26+Co.+Publishers&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li></​ul>​
 +
 +<​p>​Bản mẫu:​Finland topics
 +</p>
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1323
 +Cached time: 20181017025518
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.276 seconds
 +Real time usage: 0.363 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2353/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 213442/​2097152 bytes
 +Template argument size: 20071/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.070/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.48 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 239.207 ​     1 -total
 + ​34.60% ​  ​82.759 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Military_navigation
 + ​30.71% ​  ​73.458 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​World_War_II
 + ​24.84% ​  ​59.430 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Refimprove
 + ​23.11% ​  ​55.278 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroup
 + ​20.94% ​  ​50.100 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​13.91% ​  ​33.284 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​11.77% ​  ​28.149 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch
 +  8.66%   ​20.709 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L&#​7883;​ch_s&#​7917;​_chi&#​7871;​n_tranh_th&#​7871;​_gi&#​7899;​i_th&#​7913;​_hai_theo_qu&#​7889;​c_gia
 +  7.37%   ​17.639 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ph&#​7847;​n_Lan_1939-1945
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1306832-0!canonical and timestamp 20181017025518 and revision id 37487981
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
487931-l-ch-s-qu-n-s-ph-n-lan-trong-chi-n-tranh-th-gi-i-th-hai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)