User Tools

Site Tools


488731--ng-h-i-gi-o-daawa-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

488731--ng-h-i-gi-o-daawa-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đảng Hồi giáo Daawa</​b>​ (tiếng Ả Rập: <span lang="​ar"​ dir="​rtl">​حزب الدعوة الإسلامية</​span>​‎ <span class="​Unicode"​ style="​font-family:'​TITUS Cyberbit Basic',​ '​Code2000',​ '​Doulos SIL', '​Chrysanthi Unicode',​ '​Bitstream Cyberbit',​ 'Arial Unicode MS', '​Bitstream CyberBase',​ '​Bitstream Vera', '​Gentium',​ '​GentiumAlt',​ '​Gentium Alternative',​ '​Visual Geez Unicode',​ '​Lucida Grande',​ '​Lucida Sans Unicode';​ font-family ​ :​inherit;"><​i>​Ḥizb Al-Daʿwa Al-Islāmiyya</​i></​span>​) là một đảng chính trị ở Iraq. Dawa và Hội đồng Tối cao Hồi giáo Iraq là hai đảng chính trong liên minh tôn giáo Shiite Iraq, đã giành được đa số ghế trong cả hai cuộc bầu cử tạm thời tháng 1 năm 2005 và cuộc bầu cử dài hạn tháng 12 năm 2005. Đảng được dẫn lãnh đạo bởi Haider al-Abadi, người cũng là Thủ tướng Chính phủ hiện tại của Iraq. Đảng ủng hộ cuộc Cách mạng Iran và cũng Ayatollah Ruhollah Khomeini trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq và nhóm vẫn nhận được sự hỗ trợ tài chính từ Tehran, bất chấp sự khác biệt ý thức hệ với Cộng hòa Hồi giáo<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. ​
 +</p>
  
 +<​p>​Al-Dawa được thành lập vào năm 1957<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ (một số nói rằng năm 1967<sup id="​cite_ref-autogenerated1_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​) bởi một nhóm các nhà lãnh đạo Shi'​ite bao gồm Mohammed Salih al-Adeeb, Sayid Murtadha Alaskary, Abdul Sahib Dukheil, Sayid Mohammed Mahdi Al-Hakim, Sayid MohammedBaqir Al-Hakim, Mohammed Sadiq Al-Qamoosee và Sayid Talib Al-Rafa'​ee. Mục đích của họ là tạo ra một đảng phái và một phong trào thúc đẩy các giá trị Hồi giáo và đạo đức, nhận thức chính trị, chủ nghĩa thế tục chiến đấu, và tạo ra một nhà nước Hồi giáo ở Iraq. Điều này được đưa ra tại một thời điểm khi chính trị ở Iraq đã được thống trị bởi chủ nghĩa dân tộc Ả Rập thế tục và các ý tưởng xã hội chủ nghĩa. Mohammad Baqir al-Sadr - người được công nhận rộng rãi như một nhà triết học hàng đầu thế giới, nhà thần học, và nhà lý luận chính trị - nhanh chóng nổi lên như là các thành viên hàng đầu. Đó là người đã đặt nền móng cho đảng và hệ tư tưởng chính trị của nó, dựa trên Wilayat Al-Umma (Quản trị của người dân). Một "sinh đôi" Đảng Hồi giáo Dawa cũng đã được thành lập tại Liban giáo sĩ đã nghiên cứu trong tầm nhìn của Najaf và hỗ trợ Baqr Muhammad al-Sadr của Hồi giáo nổi dậy.
 +</p>
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Sawt al-Iraq, writing in Arabic, <​i>​Informed Comment</​i>,​ 2007-05-14</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Dagher,​ Sam, "​Ex-Hussein Officials and Others Go on Trial",​ <​i>​The New York Times</​i>,​ 28 December 2008</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-autogenerated1-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Nasr,​ Vali, <​i>​The Shia Revival</​i>,​ Norton, (2006), p.117</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1302
 +Cached time: 20181014184936
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.240 seconds
 +Real time usage: 0.307 seconds
 +Preprocessor visited node count: 999/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 9489/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1241/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1110/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.160/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 9.43 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 289.180 ​     1 -total
 + ​48.23% ​ 139.467 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​7843;​ng_ph&​aacute;​i_ch&​iacute;​nh_tr&#​7883;​
 + ​48.09% ​ 139.079 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-ar
 + ​40.29% ​ 116.511 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​12.26% ​  ​35.445 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Citation_needed
 + ​10.33% ​  ​29.879 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7917;​a_ch&#​7919;​a
 +  9.33%   ​26.971 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​X&#​7917;​_l&​yacute;​_th&#​7875;​_lo&#​7841;​i
 +  7.86%   ​22.720 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 +  3.98%   ​11.506 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​If_empty
 +  3.96%   ​11.440 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ubl
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1296238-0!canonical and timestamp 20181014184936 and revision id 22486862
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
488731--ng-h-i-gi-o-daawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)