User Tools

Site Tools


489031-dubna-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

489031-dubna-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​metadata plainlinks ambox ambox-content ambox-Refimprove"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​div style="​width:​52px"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​50px-Question_book-new.svg.png"​ width="​50"​ height="​39"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​75px-Question_book-new.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​100px-Question_book-new.svg.png 2x" data-file-width="​262"​ data-file-height="​204"/></​div></​td><​td class="​mbox-text"><​span class="​mbox-text-span">​Bài viết này <​b>​cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin</​b>​.<​span class="​hide-when-compact">​ Mời bạn giúp hoàn thiện bài viết này bằng cách bổ sung chú thích tới các nguồn đáng tin cậy. Các nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ.</​span><​span class="​hide-when-compact"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Dubna (định hướng).</​div>​
 +<​p><​b>​Dubna</​b>​ (tiếng Nga: <​i>​Дубна</​i>​) là một thành phố ở Nga với dân số năm 2002 là 60.951 người. Thành phố này nằm cách Moskva 125 km về phía bắc, cạnh sông Volga.
 +</​p><​p>​Dubna được xây năm 1956, cùng với Viện Liên hiệp nghiên cứu hạt nhân Dubna, một phòng thí nghiệm quốc tế lớn hoạt động trong lĩnh vực vật lý hạt, các nguyên tố siêu urani và sinh học phóng xạ. Nguyên tố hóa học thứ 105 dubni được đặt tên theo thành phố này.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li>​Trang chủ</​li>​
 +<​li>​Trang không chính thức</​li></​ul><​p>​[1]
 +</p>
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Dubna</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết ​  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1305
 +Cached time: 20181016193533
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.080 seconds
 +Real time usage: 0.124 seconds
 +Preprocessor visited node count: 292/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 10109/​2097152 bytes
 +Template argument size: 415/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.026/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 917 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​94.072 ​     1 -total
 + ​60.63% ​  ​57.040 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​41.09% ​  ​38.654 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​16.35% ​  ​15.379 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​14.69% ​  ​13.819 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  9.71%    9.131      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 +  8.11%    7.628      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  8.01%    7.538      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  6.98%    6.570      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.83%    5.485      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​agrave;​i_c&​ugrave;​ng_t&​ecirc;​n
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​52656-0!canonical and timestamp 20181016193533 and revision id 40787525
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
489031-dubna-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)