User Tools

Site Tools


489731-ch-ch-b-ng-u-d-i-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

489731-ch-ch-b-ng-u-d-i-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Chích bông đầu dài</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Orthotomus sutorius.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Orthotomus_sutorius.jpg/​280px-Orthotomus_sutorius.jpg"​ width="​280"​ height="​274"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Orthotomus_sutorius.jpg/​420px-Orthotomus_sutorius.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​7/​73/​Orthotomus_sutorius.jpg 2x" data-file-width="​439"​ data-file-height="​429"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Tình trạng bảo tồn</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân giới <​small>​(<​i>​subregnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​p>​Eumetazoa
 +</p>
 +</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​ left; font-weight:​ normal;"><​i>​Nhánh</​i></​th>​
 +<td class=""​ style="">​Bilateria</​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Liên ngành <​small>​(<​i>​superphylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Deuterostomia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​p>​Chordata
 +</p>
 +</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​ left; font-weight:​ normal;"><​i>​Nhánh</​i></​th>​
 +<td class=""​ style="">​Craniata</​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân ngành <​small>​(<​i>​subphylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Vertebrata</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân thứ ngành <​small>​(<​i>​infraphylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Gnathostomata</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Liên lớp <​small>​(<​i>​superclass</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Tetrapoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​p>​Aves
 +</p>
 +</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​ left; font-weight:​ normal;"><​i>​Nhánh</​i></​th>​
 +<td class=""​ style="">​Ornithothoraces</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​ left; font-weight:​ normal;"><​i>​Nhánh</​i></​th>​
 +<td class=""​ style="">​Ornithurae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​ left; font-weight:​ normal;"><​i>​Nhánh</​i></​th>​
 +<td class=""​ style="">​Carinatae</​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân lớp <​small>​(<​i>​subclass</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Neornithes</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân thứ lớp <​small>​(<​i>​infraclass</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Neognathae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Liên bộ <​small>​(<​i>​superordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​p>​Neoaves
 +</p>
 +</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​ left; font-weight:​ normal;"><​i>​Nhánh</​i></​th>​
 +<td class=""​ style="">​Coronaves</​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Passeriformes</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Cisticolidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Orthotomus</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​O. sutorius</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Orthotomus sutorius</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​(Pennant,​ 1769) </​span></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Các phân loài</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div align="​left">​
 +<​ul><​li><​i>​O. s. sutorius</​i>​ <​small>​(Pennant,​ 1769)</​small></​li>​
 +<​li><​i>​O. s. fernandonis</​i>​ <​small>​(Whistler,​ 1939)</​small></​li>​
 +<​li><​i>​O. s. guzuratus</​i>​ <​small>​(Latham,​ 1790)</​small></​li>​
 +<​li><​i>​O. s. patia</​i>​ <​small>​Hodgson,​ 1845</​small></​li>​
 +<​li><​i>​O. s. luteus</​i>​ <​small>​Ripley,​ 1948</​small></​li>​
 +<​li><​i>​O. s. inexpectatus</​i>​ <​small>​La Touche, 1922</​small></​li>​
 +<​li><​i>​O. s. maculicollis</​i>​ <​small>​F. Moore, 1855</​small></​li>​
 +<​li><​i>​O. s. longicauda</​i>​ <​small>​(J. F. Gmelin, 1789)</​small></​li>​
 +<​li><​i>​O. s. edela</​i>​ <​small>​Temminck,​ 1836</​small></​li></​ul></​div>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Chích bông đầu dài</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i><​b>​Orthotomus sutorius</​b></​i>​) là một loài chim dạng sẻ thuộc chi Chích bông trong họ Chiền chiện<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​. Loài này phân bố ở khắp các xứ nhiệt đới châu Á.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Một số phân loài được công nhận trong phạm vi phân bố rộng khắp của nó ở Nam Á và Đông Nam Á. Chủng danh định phân bố tại các vùng đất thấp của Sri Lanka. Chủng <​i>​fernandonis</​i>​ được tìm thấy ở các vùng cao nguyên của Sri Lanka. Láng giềng Ấn Độ có chủng <​i>​guzuratus</​i>​ ở bán đảo và kéo dài về phía tây tới Pakistan, trong khi về phía bắc thì chủng <​i>​patia</​i>​ được tìm thấy ở Terai của Nepal dọc theo chân núi Hymalaya cho đến tận Myanma. Một quần thể nhỏ chủng <​i>​patia</​i>​ cũng được tìm thấy ở phía bắc Đông Ghats (Wangasara)<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​. Vùng đồi núi phía đông bắc Ấn Độ có chủng <​i>​luteus</​i>​. Tại khu vực Đông Nam Á các chủng <​i>​inexpectatus</​i>​ và <​i>​maculicollis</​i>​ được tìm thấy tương ứng ở Thái Lan, Lào và Việt Nam cũng như Malaysia, Campuchia và Việt Nam. Phía đông nam Trung Quốc, bao gồm cả đảo Hải Nam và Bắc Bộ Việt Nam có chủng <​i>​longicauda</​i>​ trong khi chủng <​i>​edela</​i>​ được tìm thấy trên đảo Java.
 +</p>
 +
 +
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span id="​CITEREF2013"​ class="​citation web">​BirdLife International (2012). “<​i>​Orthotomus sutorius</​i>​”. <​i>​Sách Đỏ IUCN các loài bị đe dọa. Phiên bản 2013.2</​i>​. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 26 tháng 11 năm 2013</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACh%C3%ADch+b%C3%B4ng+%C4%91%E1%BA%A7u+d%C3%A0i&​amp;​rft.atitle=Orthotomus+sutorius&​amp;​rft.date=26+th%C3%A1ng+11+n%C4%83m+2013&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=S%C3%A1ch+%C4%90%E1%BB%8F+IUCN+c%C3%A1c+lo%C3%A0i+b%E1%BB%8B+%C4%91e+d%E1%BB%8Da.+Phi%C3%AAn+b%E1%BA%A3n+2013.2&​amp;​rft.pub=Li%C3%AAn+minh+B%E1%BA%A3o+t%E1%BB%93n+Thi%C3%AAn+nhi%C3%AAn+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.iucnredlist.org%2Fdetails%2F22714982&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Clements,​ J. F., T. S. Schulenberg,​ M. J. Iliff, B.L. Sullivan, C. L. Wood, and D. Roberson (2012). “The eBird/​Clements checklist of birds of the world: Version 6.7.”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 19 tháng 12 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACh%C3%ADch+b%C3%B4ng+%C4%91%E1%BA%A7u+d%C3%A0i&​amp;​rft.au=Clements%2C+J.+F.%2C+T.+S.+Schulenberg%2C+M.+J.+Iliff%2C+B.L.+Sullivan%2C+C.+L.+Wood%2C+and+D.+Roberson&​amp;​rft.aulast=Clements%2C+J.+F.%2C+T.+S.+Schulenberg%2C+M.+J.+Iliff%2C+B.L.+Sullivan%2C+C.+L.+Wood%2C+and+D.+Roberson&​amp;​rft.btitle=The+eBird%2FClements+checklist+of+birds+of+the+world%3A+Version+6.7.&​amp;​rft.date=19+th%C3%A1ng+12+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.birds.cornell.edu%2Fclementschecklist%2Fdownloadable-clements-checklist&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation journal">​Ripley,​S Dillon; Beehler,​Bruce M; Raju,KSR Krishna (1988). “Birds of the Visakhapatnam Ghats, Andhra Pradesh-2”. <i>J. Bombay Nat. Hist. Soc.</​i>​ <​b>​85</​b>​ (1): 90–107.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACh%C3%ADch+b%C3%B4ng+%C4%91%E1%BA%A7u+d%C3%A0i&​amp;​rft.atitle=Birds+of+the+Visakhapatnam+Ghats%2C+Andhra+Pradesh-2&​amp;​rft.au=Ripley%2CS+Dillon%3B+Beehler%2CBruce+M%3B+Raju%2CKSR+Krishna&​amp;​rft.aulast=Ripley%2CS+Dillon%3B+Beehler%2CBruce+M%3B+Raju%2CKSR+Krishna&​amp;​rft.date=1988&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.issue=1&​amp;​rft.jtitle=J.+Bombay+Nat.+Hist.+Soc.&​amp;​rft.pages=90-107&​amp;​rft.volume=85&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1327
 +Cached time: 20181011001358
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.228 seconds
 +Real time usage: 0.311 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2032/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 33860/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4771/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 9186/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.048/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.93 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 269.596 ​     1 -total
 + ​58.12% ​ 156.693 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​34.37% ​  ​92.666 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​18.88% ​  ​50.893 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.89% ​  ​34.746 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​12.47% ​  ​33.612 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN
 + ​10.28% ​  ​27.703 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  6.18%   ​16.670 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_name
 +  6.16%   ​16.598 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Passeriformes-stub
 +  4.94%   ​13.309 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1309360-0!canonical and timestamp 20181011001357 and revision id 26789479
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
489731-ch-ch-b-ng-u-d-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)