User Tools

Site Tools


490231-ph-c-m-h-a-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

490231-ph-c-m-h-a-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​40/​Jakob_Jordaens_002.jpg/​220px-Jakob_Jordaens_002.jpg"​ width="​220"​ height="​252"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​40/​Jakob_Jordaens_002.jpg/​330px-Jakob_Jordaens_002.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​40/​Jakob_Jordaens_002.jpg/​440px-Jakob_Jordaens_002.jpg 2x" data-file-width="​2024"​ data-file-height="​2320"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Phúc Âm hóa</​b>​ (hoặc <​b>​Truyền bá Phúc Âm</​b>,​ <​b>​Rao giảng Tin Mừng</​b>,​ <​b>​Loan báo Tin Mừng</​b>​) là việc thuyết giảng về sách Phúc Âm hoặc truyền bá đức tin Kitô giáo đến những đối tượng khác nhau<sup id="​cite_ref-dict_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Đây là quá trình mà người Kitô hữu tìm cách truyền bá nội dung sách Tin Mừng và những kiến ​​thức về nó đến với những người ngoài Kitô giáo. Hiểu đơn giản, đó là quá trình đến với những người không biết Chúa Kitô để làm cho họ biết Chúa Kitô và lời của ông. Một định nghĩa mang tính hàn lâm hơn là: "Rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô qua quyền năng của Chúa Thánh Thần với mục tiêu là mời gọi tất cả những người nghe mình trở nên tin vào Giêsu"​. Rao giảng Tin Mừng là công việc cốt lõi của tất cả các giáo hội Kitô giáo vì họ tin rằng đó là lệnh truyền của Chúa Giêsu. Những hoạt động rao giảng Tin Mừng có tính nghiên cứu chiến lược thường được gọi là thừa sai.
 +</​p><​p>​Bên cạnh đó, thuật ngữ "tái rao giảng Tin Mừng"​ (hoặc "Tân Phúc-Âm-hóa"​) chỉ những hoạt động rao giảng Phúc Âm theo cách thức mới mẻ và phù hợp với thời đại, hoặc tiếp xúc lại với những Kitô hữu không còn thực hành đức tin Kitô giáo của họ.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1324
 +Cached time: 20181026141156
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.128 seconds
 +Real time usage: 0.173 seconds
 +Preprocessor visited node count: 373/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 23771/​2097152 bytes
 +Template argument size: 91/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 839/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.030/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.32 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 123.981 ​     1 -total
 + ​48.45% ​  ​60.063 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Christianity
 + ​31.22% ​  ​38.707 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​20.68% ​  ​25.644 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 + ​11.56% ​  ​14.327 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​R&#​7845;​t_s&#​417;​_khai
 +  9.36%   ​11.603 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hlist
 +  8.90%   ​11.039 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  5.27%    6.534      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Sidebar
 +  3.71%    4.604      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  2.83%    3.511      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1295989-0!canonical and timestamp 20181026141156 and revision id 29418475
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
490231-ph-c-m-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)