User Tools

Site Tools


490531-d-ng-l-m-th-y-h-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

490531-d-ng-l-m-th-y-h-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<table class="​infobox"​ width="​250px"​ style="​font-size:​90%"><​tbody><​tr><​th style="​background-color:#​CCCC66;​ font-size:​115%"​ colspan="​2">​Cẩm báo tử Dương Lâm
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"><​div class="​center"><​div class="​floatnone"><​img alt="​Kynhyoshi Yorin after the batle of Kotoshu.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Kynhyoshi_Yorin_after_the_batle_of_Kotoshu.jpg/​180px-Kynhyoshi_Yorin_after_the_batle_of_Kotoshu.jpg"​ width="​180"​ height="​266"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Kynhyoshi_Yorin_after_the_batle_of_Kotoshu.jpg/​270px-Kynhyoshi_Yorin_after_the_batle_of_Kotoshu.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Kynhyoshi_Yorin_after_the_batle_of_Kotoshu.jpg/​360px-Kynhyoshi_Yorin_after_the_batle_of_Kotoshu.jpg 2x" data-file-width="​2410"​ data-file-height="​3568"/></​div></​div>​
 +<​center><​span>​Dương Lâm - tranh Utagawa Kuniyoshi</​span></​center>​
 +</​td></​tr><​tr><​th style="​background-color:#​CCCC66;​ font-size:​115%"​ colspan="​2">​Tên
 +</​th></​tr><​tr><​td><​b>​Giản thể</​b>​
 +</td>
 +<​td>​杨林
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Phồn thể</​b>​
 +</td>
 +<​td>​楊林
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Bính âm</​b>​
 +</td>
 +<​td>​Yáng Lín
 +</​td></​tr><​tr><​th style="​background-color:#​CCCC66;​ font-size:​115%"​ colspan="​2">​Địa Âm Tinh
 +</​th></​tr><​tr><​td><​b>​Tên hiệu</​b>​
 +</td>
 +<​td>​Cẩm báo tử
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Vị trí</​b>​
 +</td>
 +<​td>​51
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Danh hiệu</​b>​
 +</td>
 +<​td>​Vũ dịch lang
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Xuất thân</​b>​
 +</td>
 +<​td>​Hảo hán, không nghề nghiệp
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Quê quán</​b>​
 +</td>
 +<​td>​Phủ Chương Đức <​br/>​(nay là An Dương, Hà Nam)
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Chức vụ</​b>​
 +</td>
 +<​td>​Mã quân tiểu bưu tướng
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Binh khí</​b>​
 +</td>
 +<​td>​Thương,​ gươm
 +</​td></​tr><​tr><​td><​b>​Xuất hiện</​b>​
 +</td>
 +<​td>​Hồi 43
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​br/><​b>​Dương Lâm</​b>,​ tên hiệu <​b>​Cẩm báo tử</​b>​ (tiếng Trung: 錦豹子), là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Thủy hử. Ông là một trong 72 Địa Sát Tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Tác phẩm miêu tả Dương Lâm mũi thẳng, miệng vuông, mày thanh, mắt sáng, vai rộng, mình cao. Ông xuất thân từ phủ Chương Đức, tinh thông võ nghệ, sử dụng thương. Ông có biệt hiệu <​i>​Cẩm báo tử</​i>​ (<​i>​Con báo gấm</​i>​).
 +</p>
 +
 +<​p>​Dương Lâm có quen biết với Công Tôn Thắng. Khi Đới Tung đi tìm Công Tông Thắng, tình cờ gặp Dương Lâm trên đường và họ cùng đi với nhau. Khi đi qua Ẩm Mã Xuyên, họ gặp đảng cướp của Bùi Tuyên, Đặng Phi và Mạnh Khang. Đới Tung mời họ gia nhập Lương Sơn Bạc. Dương Lâm sau đó theo Đới Tung lên Lương Sơn.
 +</​p><​p>​Khi quân Lương Sơn đánh Chúc gia trang, Dương Lâm nhận phần do thám. Ông cải trang thành một pháp sư. Tuy nhiên do không thuộc đường lối nên bị phát hiện và bị bắt. Ông chỉ thoát sau khi Chúc gia trang bị hạ.
 +</p>
 +
 +<​p>​Khi phân định ngôi thứ ở Lương Sơn Bạc, Dương Lâm trở thành một đầu lĩnh mã quân và do thám. Sau khi nhận chiêu an, ông cùng các đầu lĩnh tham gia các chiến dịch đánh dẹp quân Liêu và các lực lượng khác chống đối triều đình nhà Tống. Trong chiến dịch đánh Phương Lạp, ở Hàng Châu, ông nằm trong số các tướng bị dịch bệnh, phải nằm lại và không tham gia tiếp được chiến dịch. Sau khi khỏi bệnh, ông cùng về kinh đô với đoàn quân chiến thắng, là một trong các đầu lĩnh sống sót trở về. Được phong thưởng, Dương Lâm cùng Bùi Tuyên xin trở về vùng Ẩm Mã Xuyên giữ chức quan nhỏ.
 +</p>
 +
 +
 +<​ul><​li><​span class="​citation book">​Thi Nại Am (1973). <​i>​Thuỷ hử</​i>​ . Nhà sách Khai Trí.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AD%C6%B0%C6%A1ng+L%C3%A2m+%28Th%E1%BB%A7y+h%E1%BB%AD%29&​amp;​rft.au=Thi+N%E1%BA%A1i+Am&​amp;​rft.aulast=Thi+N%E1%BA%A1i+Am&​amp;​rft.btitle=Thu%E1%BB%B7+h%E1%BB%AD&​amp;​rft.date=1973&​amp;​rft.edition=b%E1%BA%A3n+d%E1%BB%8Bch+c%E1%BB%A7a+Tr%E1%BA%A7n+Tu%E1%BA%A5n+Kh%E1%BA%A3i&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Nh%C3%A0+s%C3%A1ch+Khai+Tr%C3%AD&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span class="​citation book">​Thi Nại Am và La Quán Trung (1999). <​i>​Hậu thuỷ hử</​i>​ . Nhà xuất bản Văn học.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AD%C6%B0%C6%A1ng+L%C3%A2m+%28Th%E1%BB%A7y+h%E1%BB%AD%29&​amp;​rft.au=Thi+N%E1%BA%A1i+Am+v%C3%A0+La+Qu%C3%A1n+Trung&​amp;​rft.aulast=Thi+N%E1%BA%A1i+Am+v%C3%A0+La+Qu%C3%A1n+Trung&​amp;​rft.btitle=H%E1%BA%ADu+thu%E1%BB%B7+h%E1%BB%AD&​amp;​rft.date=1999&​amp;​rft.edition=b%E1%BA%A3n+d%E1%BB%8Bch+c%E1%BB%A7a+Ng%C3%B4+%C4%90%E1%BB%A9c+Th%E1%BB%8D+v%C3%A0+Nguy%E1%BB%85n+Thu%C3%BD+Nga&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Nh%C3%A0+xu%E1%BA%A5t+b%E1%BA%A3n+V%C4%83n+h%E1%BB%8Dc&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li></​ul>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1265
 +Cached time: 20181011022908
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.144 seconds
 +Real time usage: 0.170 seconds
 +Preprocessor visited node count: 489/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 39577/​2097152 bytes
 +Template argument size: 924/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.026/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.53 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​89.558 ​     1 -total
 + ​44.29% ​  ​39.669 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_Th&#​7911;​y_h&#​7917;​
 + ​43.54% ​  ​38.995 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 + ​40.66% ​  ​36.410 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  5.48%    4.910    149 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +  4.38%    3.927      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_Th&#​7911;​y_H&#​7917;​
 +  4.29%    3.844      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​agrave;​i_c&​ugrave;​ng_t&​ecirc;​n
 +  2.90%    2.598      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  1.72%    1.540      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hatnote
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1297479-0!canonical and timestamp 20181011022908 and revision id 24030810
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
490531-d-ng-l-m-th-y-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)