User Tools

Site Tools


491031-ch-ch-b-ng-c-nh-v-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

491031-ch-ch-b-ng-c-nh-v-ng-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Chích bông cánh vàng</​b>​ hay <​b>​chích bông cổ sẫm</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i><​b>​Orthotomus atrogularis</​b></​i>​) là một loài chim chi Chích bông trong họ Chiền chiện<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​. Loài này phân bố ở Bangladesh, Brunei, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanma, Singapore, Thái Lan, và Việt Nam. Môi trường sống tự nhiên của nó là rừng đất thấp ẩm nhiệt đới và cận nhiệt đới và rừng ngập nước nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1322
 +Cached time: 20181011102254
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.172 seconds
 +Real time usage: 0.228 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1803/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 22647/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1253/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2508/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.036/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.62 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 183.410 ​     1 -total
 + ​56.40% ​ 103.436 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​30.55% ​  ​56.024 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​24.65% ​  ​45.217 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​18.56% ​  ​34.043 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN
 + ​16.89% ​  ​30.971 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​12.07% ​  ​22.135 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​11.44% ​  ​20.974 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Passeriformes-stub
 +  9.37%   ​17.184 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  5.05%    9.260      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1309395-0!canonical and timestamp 20181011102254 and revision id 26789512
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
491031-ch-ch-b-ng-c-nh-v-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)