User Tools

Site Tools


491631-ph-t-pho-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

491631-ph-t-pho-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​172px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cd/​Phosphor_rot.jpg/​170px-Phosphor_rot.jpg"​ width="​170"​ height="​108"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cd/​Phosphor_rot.jpg/​255px-Phosphor_rot.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cd/​Phosphor_rot.jpg/​340px-Phosphor_rot.jpg 2x" data-file-width="​665"​ data-file-height="​423"/> ​ </​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​172px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7b/​%C4%8Cerven%C3%BD_fosfor2.gif/​170px-%C4%8Cerven%C3%BD_fosfor2.gif"​ width="​170"​ height="​48"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7b/​%C4%8Cerven%C3%BD_fosfor2.gif/​255px-%C4%8Cerven%C3%BD_fosfor2.gif 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7b/​%C4%8Cerven%C3%BD_fosfor2.gif/​340px-%C4%8Cerven%C3%BD_fosfor2.gif 2x" data-file-width="​472"​ data-file-height="​133"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Cấu trúc phốt pho đỏ</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Phốt pho đỏ</​b>​ là một dạng thù hình quan trọng của phốt pho. Phốt pho đỏ là chất bột màu đỏ có cấu trúc polyme nên khó nóng chảy và khó bay hơi hơn phốt pho trắng<​sup id="​cite_ref-SGK_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Phốt pho đỏ tồn tại dưới dạng chất rắn vô định hình. Nó được tạo ra bằng cách đun nóng phốt pho trắng đến 250 °C (482 °F) hoặc để phốt pho trắng dưới ánh sáng mặt trời, ở nhiệt độ cao hơn, phốt pho đỏ kết tinh lại.
 +</​p><​p>​Phốt pho đỏ không bốc cháy ở nhiệt độ dưới 250<​sup>​o</​sup>​C trong khi phốt pho trắng bốc cháy ở 30<​sup>​o</​sup>​C. Phốt pho đỏ không tan trong các dung môi thông thường, dễ hút ẩm và chảy rữa, không phát quang trong bóng tối (phốt pho trắng phát quang màu lục trong bóng tối ở nhiệt độ thường)<​sup id="​cite_ref-SGK_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Khi đun nóng không có không khí, phốt pho đỏ chuyển thành hơi, khi làm lạnh thì hơi đó ngưng tụ thành phốt pho trắng<​sup id="​cite_ref-SGK_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Trong phòng thí nghiệm, người ta thường dùng phốt pho đỏ chứ không phải phốt pho trắng.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-SGK-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Sách giáo khoa Hóa học 11 Nâng cao</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1258
 +Cached time: 20181010230255
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.016 seconds
 +Real time usage: 0.023 seconds
 +Preprocessor visited node count: 72/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 147/2097152 bytes
 +Template argument size: 0/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 4/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 597/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​   4.894      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +100.00% ​   4.894      1 -total
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1295991-0!canonical and timestamp 20181010230255 and revision id 26235438
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
491631-ph-t-pho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)