User Tools

Site Tools


492031-kukulcania-hibernalis-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

492031-kukulcania-hibernalis-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nhện nhà phương Nam</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i>​Kukulcania hibernalis</​i>​) một loài nhện lớn Bắc Mỹ thể hiện dị hình giới tính mạnh. Con đực rất giống với loài nhện <​i>​Loxosceles reclusa</​i>,​ có màu sắc và cấu trúc cơ thể tương tự, mặc dù chúng có cơ thể mảnh mai và màu nâu đồng nhất, không giống như <​i>​Loxosceles reclusa</​i>​. Những con cái có màu nâu sẫm hoặc đen và nhỏ gọn hơn. Cả hai giới có thể có chiều dài đến khoảng 2 inch (5,1 cm) (chân kéo ra), với những con đực thường có chân dài hơn, và những con cái thường có lớn hơn, cơ thể phồng ra. Bụng của loài nhện này được bao phủ với lớp lông mượt tốt ánh sáng màu xám.
 +</p>
  
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​21.5px auto;"><​img alt="​KukulcaniaHibernalis.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​46/​KukulcaniaHibernalis.jpg/​120px-KukulcaniaHibernalis.jpg"​ width="​120"​ height="​107"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​46/​KukulcaniaHibernalis.jpg/​180px-KukulcaniaHibernalis.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​46/​KukulcaniaHibernalis.jpg/​240px-KukulcaniaHibernalis.jpg 2x" data-file-width="​840"​ data-file-height="​751"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt="​Kukulcania hibernalis male.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​37/​Kukulcania_hibernalis_male.jpg/​120px-Kukulcania_hibernalis_male.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​37/​Kukulcania_hibernalis_male.jpg/​180px-Kukulcania_hibernalis_male.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​37/​Kukulcania_hibernalis_male.jpg/​240px-Kukulcania_hibernalis_male.jpg 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​768"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1319
 +Cached time: 20181012063547
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.152 seconds
 +Real time usage: 0.210 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1379/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 16586/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2835/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1591/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.028/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.11 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 176.074 ​     1 -total
 + ​63.84% ​ 112.411 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​30.29% ​  ​53.340 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​13.95% ​  ​24.554 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​12.69% ​  ​22.347 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ti&​ecirc;​u_&#​273;&#​7873;​_nghi&​ecirc;​ng
 +  8.26%   ​14.549 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Araneae-stub
 +  6.53%   ​11.504 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  5.88%   ​10.348 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commons
 +  5.01%    8.815      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  4.35%    7.655      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1297485-0!canonical and timestamp 20181012063546 and revision id 22334771
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
492031-kukulcania-hibernalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)