User Tools

Site Tools


492431-callilepis-gosoga-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

492431-callilepis-gosoga-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Callilepis gosoga</​i></​th></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Arthropoda</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Arachnida</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Araneae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Gnaphosidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Callilepis</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​C. gosoga</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Callilepis gosoga</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Chamberlin &amp; Gertsch, 1940 </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Callilepis gosoga</​b></​i>​ là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chỉa về phia sau.
 +</​p><​p>​Loài này thuộc chi <​i>​Callilepis</​i>​. <​i>​Callilepis gosoga</​i>​ được Ralph Vary Chamberlin &amp; Willis John Gertsch miêu tả năm 1940.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span style="​font-variant:​small-caps;">​Platnick,​ Norman I.</​span>​ (2010): The world spider catalog, version 11.0. <​i>​American Museum of Natural History</​i>​.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​14px-Wikispecies-logo.svg.png"​ width="​14"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​20px-Wikispecies-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​27px-Wikispecies-logo.svg.png 2x" data-file-width="​941"​ data-file-height="​1103"/>​ Dữ liệu liên quan tới Callilepis gosoga tại Wikispecies</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ad/​Olios_argelasius_MHNT.jpg/​32px-Olios_argelasius_MHNT.jpg"​ width="​32"​ height="​27"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ad/​Olios_argelasius_MHNT.jpg/​48px-Olios_argelasius_MHNT.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ad/​Olios_argelasius_MHNT.jpg/​64px-Olios_argelasius_MHNT.jpg 2x" data-file-width="​3782"​ data-file-height="​3188"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến bộ nhện ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1221
 +Cached time: 20181029043456
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.140 seconds
 +Real time usage: 0.179 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1393/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 10384/​2097152 bytes
 +Template argument size: 875/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 471/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.026/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 957 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 146.764 ​     1 -total
 + ​56.34% ​  ​82.682 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​31.98% ​  ​46.941 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​11.22% ​  ​16.474 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ti&​ecirc;​u_&#​273;&#​7873;​_nghi&​ecirc;​ng
 + ​10.30% ​  ​15.116 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Araneae-stub
 +  8.70%   ​12.774 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  7.98%   ​11.716 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  7.17%   ​10.523 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +  6.89%   ​10.117 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  4.81%    7.054      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1308770-0!canonical and timestamp 20181029043456 and revision id 44179868
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
492431-callilepis-gosoga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)