User Tools

Site Tools


493131-zhari-namco-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

493131-zhari-namco-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #​CEDEFF;">​Zhari Namco</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Satellite Image of Zhari Namco.png"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3e/​Satellite_Image_of_Zhari_Namco.png/​250px-Satellite_Image_of_Zhari_Namco.png"​ width="​250"​ height="​156"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3e/​Satellite_Image_of_Zhari_Namco.png/​375px-Satellite_Image_of_Zhari_Namco.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3e/​Satellite_Image_of_Zhari_Namco.png/​500px-Satellite_Image_of_Zhari_Namco.png 2x" data-file-width="​1278"​ data-file-height="​798"/><​p>​Ảnh vệ tinh của Zhari Namco</​p></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​CEDEFF;">​Địa lý</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tọa độ</​th><​td>​
 +<span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​30°55′B</​span>​ <span class="​longitude">​85°38′Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​30,​917°B 85,​633°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​30.917;​ 85.633</​span></​span></​span></​span><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​30°55′B</​span>​ <span class="​longitude">​85°38′Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​30,​917°B 85,​633°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​30.917;​ 85.633</​span></​span></​span></​span></​span></​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kiểu hồ</​th><​td>​
 +lòng chảo nội lục, nước mặn, thường xuyên, tự nhiên</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nguồn cấp nước chính</​th><​td>​
 +Cuoqin Zangbu, Dalong Zangbu</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lưu vực</​th><​td>​
 +15.433,​2 km<​sup>​2</​sup>​ (5.958,​8 sq mi)<​sup class="​noprint Inline-Template"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Chuyển đổi: Giá trị “15433.2” nên được viết theo tiếng Việt: “15.433,​2”">​Chuyển đổi: Số không hợp lệ</​span></​i>​]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia lưu vực</​th><​td>​
 +Trung Quốc</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ dài tối đa</​th><​td>​
 +54,3 km (34 mi)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Độ rộng tối đa</​th><​td>​
 +26,2 km (16 mi)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Diện tích bề mặt</​th><​td>​
 +996,​9 km<​sup>​2</​sup>​ (400 sq mi)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cao độ bề mặt</​th><​td>​
 +4.613 m (15.135 ft)</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Zhari Namco</​b>​ hay <​b>​Zhari Nanmu</​b>​ hay <​b>​Hồ Trari Nam</​b>​(chữ Tạng: བཀྲ་རི་གནམ་མཚོ;​ Wylie:​ <​i>​bkra ri gnam mtsho</​i>,​ tiếng Trung: <span lang="​zh-Hans">​扎日南木错</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Zhārì Nánmùcuò</​span></​i>,​ âm Hán Việt: <​i>​Trác Nhật Nam Mộc Thác</​i>​) là một hồ tại Tây Tạng, Ở phía tây của hồ là huyện Coqên của địa khu Ngari, và phía đông là huyện Ngamring của địa khu Shigatse. Zhari Namco có diện tích 996,​9 km²,​ diện tích lưu vực là 15.433,​2 km²,​ nằm trên cao độ 4.613 m, chiều dài 54.3 km và chiều rộng trung bình là 18,36 km (tối đa là 26,2 m).<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Hồ nằm ở phía đông của trấn Coqên ở miền nam Tây Tạng.<​sup id="​cite_ref-GM_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Vương Tô Dân; Đậu Hồng Thân (1998). <​i>​Trung Quốc hồ bạc chí</​i>​. Bắc Kinh: Khoa học xuất bản xã. tr. 399. ISBN 7-03-006706-1.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AZhari+Namco&​amp;​rft.au=%C4%90%E1%BA%ADu+H%E1%BB%93ng+Th%C3%A2n&​amp;​rft.au=V%C6%B0%C6%A1ng+T%C3%B4+D%C3%A2n&​amp;​rft.aulast=V%C6%B0%C6%A1ng+T%C3%B4+D%C3%A2n&​amp;​rft.btitle=Trung+Qu%E1%BB%91c+h%E1%BB%93+b%E1%BA%A1c+ch%C3%AD&​amp;​rft.date=1998&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=7-03-006706-1&​amp;​rft.pages=399&​amp;​rft.place=B%E1%BA%AFc+Kinh&​amp;​rft.pub=Khoa+h%E1%BB%8Dc+xu%E1%BA%A5t+b%E1%BA%A3n+x%C3%A3&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GM-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation map"><​i>​Maps</​i>​ (Bản đồ). Google Maps.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AZhari+Namco&​amp;​rft.btitle=Maps&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Google+Maps&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1309
 +Cached time: 20181029213904
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.188 seconds
 +Real time usage: 0.253 seconds
 +Preprocessor visited node count: 751/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 44069/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4250/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1689/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.077/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 4.1 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 209.723 ​     1 -total
 + ​57.85% ​ 121.330 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_lake
 + ​54.60% ​ 114.509 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​18.15% ​  ​38.063 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​16.72% ​  ​35.076 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​15.91% ​  ​33.364 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​10.71% ​  ​22.460 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​10.66% ​  ​22.364 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 +  9.78%   ​20.501 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7891;​_Trung_Qu&#​7889;​c
 +  4.74%    9.941      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​273;&#​7883;​a_l&​yacute;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1296683-0!canonical and timestamp 20181029213904 and revision id 24041556
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
493131-zhari-namco-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)