User Tools

Site Tools


493431-c-t-n-d-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

493431-c-t-n-d-ng-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Cắt Ấn Độ Dương</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i><​b>​Falco zoniventris</​b></​i>​) là một loài chim thuộc chi Cắt trong họ Cắt. Nó là đặc hữu của Madagascar. Nó có chiều dài 27–30 cm với sải cánh dài 60–68 cm. Phía trên có màu xám và đuôi là tối. Dưới là màu trắng với những vệt màu xám đen trên cổ họng. Thức ăn của nó là thằn lằn, côn trùng, bọ cánh cứng và chim lớn.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1250
 +Cached time: 20181011044615
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.168 seconds
 +Real time usage: 0.216 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1649/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 21625/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2908/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.033/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.13 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 167.530 ​     1 -total
 + ​81.52% ​ 136.566 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​49.82% ​  ​83.464 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​15.88% ​  ​26.601 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  8.61%   ​14.429 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_name
 +  8.17%   ​13.690 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Aves-stub
 +  6.59%   ​11.032 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies
 +  6.42%   ​10.763 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  5.67%    9.498      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  4.23%    7.091      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1302249-0!canonical and timestamp 20181011044614 and revision id 20526921
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
493431-c-t-n-d-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)