User Tools

Site Tools


493531-l-p-v-th-tr-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

493531-l-p-v-th-tr-n-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Lấp Vò</​b>​ là một thị trấn thuộc huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.
 +Thị trấn có diện tích 4,54 km², dân số năm 1999 là 10497 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 2312 người/​km².
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​h3><​span id="​V.E1.BB.81_gi.C3.A1o_d.E1.BB.A5c"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Về_giáo_dục">​Về giáo dục</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<p>- Trường Mẫu Giáo thị Trấn Lấp Vò
 +</​p><​p>​- Trường Tiểu Học thị trấn Lấp Vò 1
 +</​p><​p>​- Trường Tiểu Học thị trấn Lấp Vò 2
 +</​p><​p>​- Trường THCS thị trấn Lấp Vò
 +</​p><​p>​- Trường THPT Lấp Vò 1. Đ/c: đường 3/2, thị trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp.
 +</​p><​p>​- Trường THPT Nguyễn Trãi. Đ/c: quốc lộ 80, thị trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp (Được giải thể và sát nhập vào THPT Lấp Vò I)
 +</p>
 +<​h3><​span id="​V.E1.BB.81_y_t.E1.BA.BF"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Về_y_tế">​Về y tế</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<p>- Trạm y tế thị trấn Lấp Vò. Đ/c: Quốc lộ 80, khóm Bình Quới, thị trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp.
 +</​p><​p>​- Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò. Đ/c: Ấp Bình Hiệp A Đường Huyện 64, Bình Thạnh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp.
 +</p>
 +
 +
 +<​p>​Năm 2011, thị trấn Lấp Vò mở rộng đã được công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.<sup id="​cite_ref-QD999_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​UBND Tỉnh Đồng Tháp vừa thông qua Đề án nâng mở rộng thị trấn <​b>​Lấp Vò</​b>​ định hướng năm 2015-2020 theo hướng Đô thị loại IV và Thị xã Lấp Vò trong tương lai. Như vậy trong tương lai phía nam sông Tiền sẽ có các đơn vị trực thuộc: Thành phố Sa Đéc, Thị xã <​b>​Lấp Vò</​b>,​ huyện Lấp Vò, huyện Lai Vung, huyện Châu Thành...<​sup id="​cite_ref-Thị_xã_Lấp_Vò_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +
 +<p>- <​b>​Đường bộ</​b>:​ Quốc lộ 80 và [[Quốc lộ N2B]|QLN2B].
 +</​p><​p>​- <​b>​Đường thủy</​b>:​ kênh Xáng Lấp Vò.
 +</​p><​p><​br/>​- <​b>​Giao thông công cộng</​b>:​ Tuyến xe buýt 666 (cự ly 38 km - 30 phút/​chuyến) với lộ trình Bến xe thành phố Sa Đéc – Quốc lộ 80 – Bắc Vàm Cống và ngược lại.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1272
 +Cached time: 20181012010632
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.220 seconds
 +Real time usage: 0.276 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1171/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 74676/​2097152 bytes
 +Template argument size: 917/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3158/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.062/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.23 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 172.568 ​     1 -total
 + ​51.67% ​  ​89.158 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​47.94% ​  ​82.730 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​20.93% ​  ​36.126 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​18.15% ​  ​31.321 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_t&#​7881;​nh_&#​272;&#​7891;​ng_Th&​aacute;​p
 + ​16.71% ​  ​28.843 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​16.15% ​  ​27.861 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​12.88% ​  ​22.231 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.08%   ​15.661 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​272;&#​7891;​ng_Th&​aacute;​p
 +  8.12%   ​14.019 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1250082-0!canonical and timestamp 20181012010631 and revision id 41954580
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
493531-l-p-v-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)