User Tools

Site Tools


493831-ch-ch-b-ng-ng-c-v-ng-la-gi

Chích bông ngực vàng (danh pháp hai phần: Orthotomus samarensis) là một loài chim chi Chích bông trong họ Chiền chiện[2]. Nó được tìm thấy ở Philippines. Môi trường sống tự nhiên của nó là rừng đất thấp ẩm cận nhiệt đới hoặc nhiệt đới. Nó đang bị đe dọa do mất nơi sống.

493831-ch-ch-b-ng-ng-c-v-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)