User Tools

Site Tools


494531-nemathelminthes-la-gi

Aschelminthes (còn được gọi là Aeschelminthes), liên kết chặt chẽ với Platyhelminthes, là một phylum đã lỗi thời của pseudocoelomate và các động vật tương tự khác không còn được coi là liên quan chặt chẽ và đã được chuyển thành phylum quyền của riêng của chúng. Aschelminthes nhìn chung ngày nay chỉ được sử dụng như là một cái tên không chính thức cho bất kỳ thành viên của khoảng mười phylum động vật không xương sống khác nhau trước đây là bao gồm trong Aschelminthes. Nó được coi là một nhóm nhiều dạng tổ tiên.

Dù các chuyên gia động vật không xương sống[cần dẫn nguồn] không nhất thiết đồng ý cách phân loại này, các nhóm hợp nhất trong Aschelminthes bao gồm:

494531-nemathelminthes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)