User Tools

Site Tools


494531-nemathelminthes-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

494531-nemathelminthes-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Aschelminthes</​b>​ (còn được gọi là Aeschelminthes),​ liên kết chặt chẽ với <​i>​Platyhelminthes</​i>,​ là một <​i>​phylum</​i>​ đã lỗi thời của <​i>​pseudocoelomate</​i>​ và các động vật tương tự khác không còn được coi là liên quan chặt chẽ và đã được chuyển thành <​i>​phylum</​i>​ quyền của riêng của chúng. Aschelminthes nhìn chung ngày nay chỉ được sử dụng như là một cái tên không chính thức cho bất kỳ thành viên của khoảng mười phylum động vật không xương sống khác nhau trước đây là bao gồm trong Aschelminthes.
 +Nó được coi là một nhóm nhiều dạng tổ tiên.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Dù các chuyên gia động vật không xương sống<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy. (October 2008)">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup>​ không nhất thiết đồng ý cách phân loại này, các nhóm hợp nhất trong Aschelminthes bao gồm:
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1262
 +Cached time: 20181011194815
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.292 seconds
 +Real time usage: 0.331 seconds
 +Preprocessor visited node count: 6074/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 215332/​2097152 bytes
 +Template argument size: 46510/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 38/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2974/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.122/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.48 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +301.86% ​ 797.681 ​    16 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +236.84% ​ 625.840 ​    15 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroup
 +100.00% ​ 264.251 ​     1 -total
 + ​70.35% ​ 185.894 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Animalia
 + ​15.54% ​  ​41.068 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fact
 +  9.31%   ​24.598 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7917;​a_ch&#​7919;​a
 +  8.44%   ​22.303 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​X&#​7917;​_l&​yacute;​_th&#​7875;​_lo&#​7841;​i
 +  4.27%   ​11.295 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Animalia-stub
 +  3.04%    8.036      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  1.57%    4.151      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1296008-0!canonical and timestamp 20181011194815 and revision id 20625748
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
494531-nemathelminthes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)