User Tools

Site Tools


494731-h-siling-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

494731-h-siling-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Hồ Siling</​b>​ (tiếng Trung: <span lang="​zh-Hans">​色林错</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Sèlín Cuò</​span></​i>,​ âm Hán Việt: <​i>​Sắc Lâm Thác</​i>;​ chữ Tạng: སེར་གླིང་མཚོ;​ ZWPY: Sêling Co), là một hồ tại Khu tự trị Tây Tạng. Hồ ở phía bắc của trấn Xainza (Thâm Trát). Về mặt hành chính, hồ thuộc địa phận của huyện Xainza và huyện Baingoin của địa khu Nagqu.
 +</​p><​p>​Hồ nằm trên cao độ 4530 mét và là một hồ nước mặn. Cấp nước cho hồ là các sông Za'gya Zangbo (扎加藏布) và Boques Tsangpo (波曲藏布).
 +Với diện tích 1865 km², Siling Co là hồ nước mặn lớn thứ hai ở phía bắc cao nguyên Thanh-Tạng và là một phần của Khu dự trữ tự nhiên Quốc gia Siling Co (Selincuo hay Xainza). Khu dự trữ rộng 400.000 ha được thành lập vào năm 1993 với loài sếu cổ đen và khoảng 120 loài chim.<​sup id="​cite_ref-ZhengZhang2000_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-安才旦2003_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Tuy nhiên, tại chính hồ thì chỉ có một loài là <​i>​Gymnocypris selincuoensis</​i>​ và bị các ngư dân khác thác. Đồng cỏ ven bờ hồ theo truyền thống được sử dụng làm nơi chăn thả bò Tây Tạng và cừu.
 +</​p><​p>​Nhiệt độ trung bình năm của hồ là từ -3 đến -0.6 °C, nhiệt độ trung bình cực đại là 9.4 °C. Lượng mưa bình quân năm là 290 mm, 90% trong đó tập trung từ tháng 6 đến tháng 9, mùa hè thường có mưa đá.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1322
 +Cached time: 20181015041958
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.188 seconds
 +Real time usage: 0.235 seconds
 +Preprocessor visited node count: 652/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35638/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3615/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2822/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.076/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.05 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 189.785 ​     1 -total
 + ​45.35% ​  ​86.076 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_lake
 + ​41.55% ​  ​78.864 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​27.35% ​  ​51.904 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​21.00% ​  ​39.856 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 + ​20.97% ​  ​39.791 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​11.95% ​  ​22.677 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7891;​_Trung_Qu&#​7889;​c
 + ​10.42% ​  ​19.778 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.05%   ​13.378 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​273;&#​7883;​a_l&​yacute;​
 +  6.02%   ​11.423 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1296684-0!canonical and timestamp 20181015041958 and revision id 26414756
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
494731-h-siling-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)