User Tools

Site Tools


494831-danh-s-ch-vua-abydos-la-gi

Danh sách Vua Abydos là một danh sách liệt kê tên gọi, niên hiệu của 76 vị vua Ai Cập cổ đại, được tìm thấy trên các bức tường đền thờ của Pharaon Seti I ở Abydos, Ai Cập. Nó gồm có 3 hàng và 38 chữ tượng hình trên mỗi hàng. Hai hàng đầu chứa tên các vị vua, trong khi hàng thứ ba chỉ đơn thuần lặp đi lặp lại tên ngai và tên của Seti I, praenomen. Bên cạnh việc cung cấp thứ tự các vị vua thời Cổ Vương quốc, danh sách này còn nêu tên vài vị vua cai trị của Vương triều thứ 7 và Vương triều thứ 8. Ngoài ra, nó còn đã lượt bỏ bớt tên các pharaon như Hatshepsut, Akhenaten, Smenkhkare, Tutankhamen và Ay.

Các vị vua được liệt kê trong Danh sách Vua Abydos[sửa | sửa mã nguồn]

Nguyên bản của Danh sách Vua Abydos trên tường ngôi đền của Seti I

Vương triều thứ Nhất[sửa | sửa mã nguồn]

Vương triều thứ Hai[sửa | sửa mã nguồn]

Bức tường 9 đến 14 Vị trí[1] Tên được viết trong danh sách Tên chung
Bức tường 9 đến 14 (Nhấp vào để phóng to)
9 Bedjau Hotepsekhemwy
10 Kakau Raneb
11 Banetjer Ninetjer
12 Wadjnas Weneg
13 Sendi Senedj
14 Djadjay Khasekhemwy

Vương triều thứ Ba[sửa | sửa mã nguồn]

Bức tường 15 đến 19 Vị trí[1] Tên được viết trong danh sách Tên chung
Bức tường 15 đến 19 (Nhấp vào để phóng to)
15 Nebka Sanakhte
16 Djeser-za Djoser
17 Teti Sekhemkhet
18 Sedjes Khaba
19 Neferkara Huni

Vương triều thứ Tư[sửa | sửa mã nguồn]

Bức tường 20 đến 25 Vị trí[1] Tên được viết trong danh sách Tên chung
Bức tường 20 đến 25 (Nhấp vào để phóng to)
20 Sneferu Sneferu
21 Khufu Khufu
22 Djedefre Djedefre
23 Khafra Khafra
24 Menkaura Menkaura
25 Shepseskaf Shepseskaf

Vương triều thứ Năm của Ai Cập[sửa | sửa mã nguồn]

Vương triều thứ Sáu[sửa | sửa mã nguồn]

Vương triều thứ Bảy và Tám[sửa | sửa mã nguồn]

Vương triều thứ Mười và Vương triều thứ Mười một[sửa | sửa mã nguồn]

Vương triều thứ Mười hai[sửa | sửa mã nguồn]

Bức tường 62 đến 65 Vị trí Tên được viết trong danh sách Tên chung
Bức tường 62 đến 65 (Nhấp vào để phóng to)
62 Khakheperre Senusret II
63 Khakaure Senusret III
64 Nimaatre Amenemhat III
65 Maakherure Amenemhat IV

Vương triều thứ Mười tám[sửa | sửa mã nguồn]

Vương triều thứ Mười chín[sửa | sửa mã nguồn]

Bức tường 75 và 76 Vị trí Tên được viết trong danh sách Tên chung
Bức tường 75 and 76 (Nhấp vào để phóng to)
75 Menpehtira Ramesses I
76 Menmaatra Seti I
494831-danh-s-ch-vua-abydos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)