User Tools

Site Tools


494831-danh-s-ch-vua-abydos-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

494831-danh-s-ch-vua-abydos-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Danh sách Vua Abydos</​b>​ là một danh sách liệt kê tên gọi, niên hiệu của 76 vị vua Ai Cập cổ đại, được tìm thấy trên các bức tường đền thờ của Pharaon Seti I ở Abydos, Ai Cập. Nó gồm có 3 hàng và 38 chữ tượng hình trên mỗi hàng. Hai hàng đầu chứa tên các vị vua, trong khi hàng thứ ba chỉ đơn thuần lặp đi lặp lại tên ngai và tên của Seti I, praenomen. Bên cạnh việc cung cấp thứ tự các vị vua thời Cổ Vương quốc, danh sách này còn nêu tên vài vị vua cai trị của Vương triều thứ 7 và Vương triều thứ 8. Ngoài ra, nó còn đã lượt bỏ bớt tên các pharaon như Hatshepsut, Akhenaten, Smenkhkare, Tutankhamen và Ay.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span id="​C.C3.A1c_v.E1.BB.8B_vua_.C4.91.C6.B0.E1.BB.A3c_li.E1.BB.87t_k.C3.AA_trong_Danh_s.C3.A1ch_Vua_Abydos"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Các_vị_vua_được_liệt_kê_trong_Danh_sách_Vua_Abydos">​Các vị vua được liệt kê trong Danh sách Vua Abydos</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tnone" style="​clear:​both"><​div class="​thumbinner"><​div class="​noresize"​ style="​overflow:​ auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Abydos_K%C3%B6nigsliste_stitched_1.jpg/​1584px-Abydos_K%C3%B6nigsliste_stitched_1.jpg"​ width="​1584"​ height="​300"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Abydos_K%C3%B6nigsliste_stitched_1.jpg/​2376px-Abydos_K%C3%B6nigsliste_stitched_1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​Abydos_K%C3%B6nigsliste_stitched_1.jpg/​3168px-Abydos_K%C3%B6nigsliste_stitched_1.jpg 2x" data-file-width="​19961"​ data-file-height="​3781"/></​div><​div class="​thumbcaption"><​div class="​magnify"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​6/​6b/​Magnify-clip.png"​ width="​15"​ height="​11"​ data-file-width="​15"​ data-file-height="​11"/></​div>​Nguyên bản của Danh sách Vua Abydos trên tường ngôi đền của Seti I</​div></​div></​div>​
 +<​h3><​span id="​V.C6.B0.C6.A1ng_tri.E1.BB.81u_th.E1.BB.A9_Nh.E1.BA.A5t"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Vương_triều_thứ_Nhất">​Vương triều thứ Nhất</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​V.C6.B0.C6.A1ng_tri.E1.BB.81u_th.E1.BB.A9_Hai"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Vương_triều_thứ_Hai">​Vương triều thứ Hai</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<table class="​wikitable"><​tbody><​tr bgcolor="​EFEFEF"><​th width="​40%">​Bức tường 9 đến 14
 +</th>
 +<th width="​10%">​Vị trí<sup id="​cite_ref-:​0_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​th>​
 +<th width="​25%">​Tên được viết trong danh sách
 +</th>
 +<th width="​25%">​Tên chung
 +</​th></​tr><​tr><​td rowspan="​6"><​div class="​center"><​div class="​thumb tnone"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​02/​Abydos_Koenigsliste_9-14.jpg/​300px-Abydos_Koenigsliste_9-14.jpg"​ width="​300"​ height="​73"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​02/​Abydos_Koenigsliste_9-14.jpg/​450px-Abydos_Koenigsliste_9-14.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​02/​Abydos_Koenigsliste_9-14.jpg/​600px-Abydos_Koenigsliste_9-14.jpg 2x" data-file-width="​1193"​ data-file-height="​291"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Bức tường 9 đến 14 (Nhấp vào để phóng to)</​div></​div></​div></​div>​
 +</td>
 +<td align="​center">​9</​td>​
 +<​td>​Bedjau</​td>​
 +<​td>​Hotepsekhemwy
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​10</​td>​
 +<​td>​Kakau</​td>​
 +<​td>​Raneb
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​11</​td>​
 +<​td>​Banetjer</​td>​
 +<​td>​Ninetjer
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​12</​td>​
 +<​td>​Wadjnas</​td>​
 +<​td>​Weneg
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​13</​td>​
 +<​td>​Sendi</​td>​
 +<​td>​Senedj
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​14</​td>​
 +<​td>​Djadjay</​td>​
 +<​td>​Khasekhemwy
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span id="​V.C6.B0.C6.A1ng_tri.E1.BB.81u_th.E1.BB.A9_Ba"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Vương_triều_thứ_Ba">​Vương triều thứ Ba</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<table class="​wikitable"><​tbody><​tr bgcolor="​EFEFEF"><​th width="​40%">​Bức tường 15 đến 19
 +</th>
 +<th width="​10%">​Vị trí<sup id="​cite_ref-:​0_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup></​th>​
 +<th width="​25%">​Tên được viết trong danh sách
 +</th>
 +<th width="​25%">​Tên chung
 +</​th></​tr><​tr><​td rowspan="​5"><​div class="​center"><​div class="​thumb tnone"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​72/​Abydos_Koenigsliste_15-19.jpg/​300px-Abydos_Koenigsliste_15-19.jpg"​ width="​300"​ height="​83"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​72/​Abydos_Koenigsliste_15-19.jpg/​450px-Abydos_Koenigsliste_15-19.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​72/​Abydos_Koenigsliste_15-19.jpg/​600px-Abydos_Koenigsliste_15-19.jpg 2x" data-file-width="​2203"​ data-file-height="​613"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Bức tường 15 đến 19 (Nhấp vào để phóng to)</​div></​div></​div></​div>​
 +</td>
 +<td align="​center">​15</​td>​
 +<​td>​Nebka</​td>​
 +<​td>​Sanakhte
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​16</​td>​
 +<​td>​Djeser-za</​td>​
 +<​td>​Djoser
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​17</​td>​
 +<​td>​Teti</​td>​
 +<​td>​Sekhemkhet
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​18</​td>​
 +<​td>​Sedjes</​td>​
 +<​td>​Khaba
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​19</​td>​
 +<​td>​Neferkara</​td>​
 +<​td>​Huni
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span id="​V.C6.B0.C6.A1ng_tri.E1.BB.81u_th.E1.BB.A9_T.C6.B0"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Vương_triều_thứ_Tư">​Vương triều thứ Tư</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<table class="​wikitable"><​tbody><​tr bgcolor="​EFEFEF"><​th width="​40%">​Bức tường 20 đến 25
 +</th>
 +<th width="​10%">​Vị trí<sup id="​cite_ref-:​0_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup></​th>​
 +<th width="​25%">​Tên được viết trong danh sách
 +</th>
 +<th width="​25%">​Tên chung
 +</​th></​tr><​tr><​td rowspan="​6"><​div class="​center"><​div class="​thumb tnone"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​68/​Abydos_Koenigsliste_20-25.jpg/​300px-Abydos_Koenigsliste_20-25.jpg"​ width="​300"​ height="​68"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​68/​Abydos_Koenigsliste_20-25.jpg/​450px-Abydos_Koenigsliste_20-25.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​68/​Abydos_Koenigsliste_20-25.jpg/​600px-Abydos_Koenigsliste_20-25.jpg 2x" data-file-width="​2608"​ data-file-height="​594"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Bức tường 20 đến 25 (Nhấp vào để phóng to)</​div></​div></​div></​div>​
 +</td>
 +<td align="​center">​20</​td>​
 +<​td>​Sneferu</​td>​
 +<​td>​Sneferu
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​21</​td>​
 +<​td>​Khufu</​td>​
 +<​td>​Khufu
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​22</​td>​
 +<​td>​Djedefre</​td>​
 +<​td>​Djedefre
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​23</​td>​
 +<​td>​Khafra</​td>​
 +<​td>​Khafra
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​24</​td>​
 +<​td>​Menkaura</​td>​
 +<​td>​Menkaura
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​25</​td>​
 +<​td>​Shepseskaf</​td>​
 +<​td>​Shepseskaf
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span id="​V.C6.B0.C6.A1ng_tri.E1.BB.81u_th.E1.BB.A9_N.C4.83m_c.E1.BB.A7a_Ai_C.E1.BA.ADp"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Vương_triều_thứ_Năm_của_Ai_Cập">​Vương triều thứ Năm của Ai Cập</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​V.C6.B0.C6.A1ng_tri.E1.BB.81u_th.E1.BB.A9_S.C3.A1u"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Vương_triều_thứ_Sáu">​Vương triều thứ Sáu</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​V.C6.B0.C6.A1ng_tri.E1.BB.81u_th.E1.BB.A9_B.E1.BA.A3y_v.C3.A0_T.C3.A1m"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Vương_triều_thứ_Bảy_và_Tám">​Vương triều thứ Bảy và Tám</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​V.C6.B0.C6.A1ng_tri.E1.BB.81u_th.E1.BB.A9_M.C6.B0.E1.BB.9Di_v.C3.A0_V.C6.B0.C6.A1ng_tri.E1.BB.81u_th.E1.BB.A9_M.C6.B0.E1.BB.9Di_m.E1.BB.99t"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Vương_triều_thứ_Mười_và_Vương_triều_thứ_Mười_một">​Vương triều thứ Mười và Vương triều thứ Mười một</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​V.C6.B0.C6.A1ng_tri.E1.BB.81u_th.E1.BB.A9_M.C6.B0.E1.BB.9Di_hai"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Vương_triều_thứ_Mười_hai">​Vương triều thứ Mười hai</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<table class="​wikitable"><​tbody><​tr bgcolor="​EFEFEF"><​th width="​40%">​Bức tường 62 đến 65
 +</th>
 +<th width="​10%">​Vị trí
 +</th>
 +<th width="​25%">​Tên được viết trong danh sách
 +</th>
 +<th width="​25%">​Tên chung
 +</​th></​tr><​tr><​td rowspan="​4"><​div class="​center"><​div class="​thumb tnone"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​96/​Abydos_Koenigsliste_62-65.jpg/​300px-Abydos_Koenigsliste_62-65.jpg"​ width="​300"​ height="​115"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​96/​Abydos_Koenigsliste_62-65.jpg/​450px-Abydos_Koenigsliste_62-65.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​96/​Abydos_Koenigsliste_62-65.jpg/​600px-Abydos_Koenigsliste_62-65.jpg 2x" data-file-width="​691"​ data-file-height="​264"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Bức tường 62 đến 65 (Nhấp vào để phóng to)</​div></​div></​div></​div>​
 +</td>
 +<td align="​center">​62</​td>​
 +<​td>​Khakheperre</​td>​
 +<​td>​Senusret II
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​63</​td>​
 +<​td>​Khakaure</​td>​
 +<​td>​Senusret III
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​64</​td>​
 +<​td>​Nimaatre</​td>​
 +<​td>​Amenemhat III
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​65</​td>​
 +<​td>​Maakherure</​td>​
 +<​td>​Amenemhat IV
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span id="​V.C6.B0.C6.A1ng_tri.E1.BB.81u_th.E1.BB.A9_M.C6.B0.E1.BB.9Di_t.C3.A1m"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Vương_triều_thứ_Mười_tám">​Vương triều thứ Mười tám</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​V.C6.B0.C6.A1ng_tri.E1.BB.81u_th.E1.BB.A9_M.C6.B0.E1.BB.9Di_ch.C3.ADn"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Vương_triều_thứ_Mười_chín">​Vương triều thứ Mười chín</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<table class="​wikitable"><​tbody><​tr bgcolor="​EFEFEF"><​th width="​40%">​Bức tường 75 và 76
 +</th>
 +<th width="​10%">​Vị trí
 +</th>
 +<th width="​25%">​Tên được viết trong danh sách
 +</th>
 +<th width="​25%">​Tên chung
 +</​th></​tr><​tr><​td rowspan="​2"><​div class="​center"><​div class="​thumb tnone"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​82/​Abydos_Koenigsliste_75-76.jpg/​300px-Abydos_Koenigsliste_75-76.jpg"​ width="​300"​ height="​227"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​82/​Abydos_Koenigsliste_75-76.jpg/​450px-Abydos_Koenigsliste_75-76.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​82/​Abydos_Koenigsliste_75-76.jpg/​600px-Abydos_Koenigsliste_75-76.jpg 2x" data-file-width="​954"​ data-file-height="​722"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Bức tường 75 and 76 (Nhấp vào để phóng to)</​div></​div></​div></​div>​
 +</td>
 +<td align="​center">​75</​td>​
 +<​td>​Menpehtira</​td>​
 +<​td>​Ramesses I
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​center">​76</​td>​
 +<​td>​Menmaatra</​td>​
 +<​td>​Seti I
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<ul class="​gallery mw-gallery-packed"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 682px"><​div style="​width:​ 682px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 680px;"><​div style="​margin:​0px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f1/​AbydosKinglistDrawing.png/​1020px-AbydosKinglistDrawing.png"​ width="​680"​ height="​200"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f1/​AbydosKinglistDrawing.png/​1529px-AbydosKinglistDrawing.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f1/​AbydosKinglistDrawing.png/​2039px-AbydosKinglistDrawing.png 2x" data-file-width="​3000"​ data-file-height="​883"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Các bức vẽ trên tường bằng chữ tượng hình Ai Cập trong Danh sách Vua Abydos
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 261.33333333333px"><​div style="​width:​ 261.33333333333px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 259.33333333333px;"><​div style="​margin:​0px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​de/​C%2BB-Egypt-Fig9-SetiIAbydosKingList.PNG/​389px-C%2BB-Egypt-Fig9-SetiIAbydosKingList.PNG"​ width="​260"​ height="​200"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​de/​C%2BB-Egypt-Fig9-SetiIAbydosKingList.PNG/​584px-C%2BB-Egypt-Fig9-SetiIAbydosKingList.PNG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​de/​C%2BB-Egypt-Fig9-SetiIAbydosKingList.PNG/​778px-C%2BB-Egypt-Fig9-SetiIAbydosKingList.PNG 2x" data-file-width="​786"​ data-file-height="​606"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Điểm bắt đầu danh sách mô tả Seti I và con trai ông - Ramesses II đang cúng thần Ptah, Seker và Osiris, đại diện cho 72 vị thần thánh, tổ tiên của họ, được liệt kê trong Danh sách Vua Abydos. Ramesses được miêu tả là ông đang cầm hương.
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 268.66666666667px"><​div style="​width:​ 268.66666666667px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 266.66666666667px;"><​div style="​margin:​0px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​78/​Abydos_K%C3%B6nigsliste_02.JPG/​400px-Abydos_K%C3%B6nigsliste_02.JPG"​ width="​267"​ height="​200"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​78/​Abydos_K%C3%B6nigsliste_02.JPG/​600px-Abydos_K%C3%B6nigsliste_02.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​78/​Abydos_K%C3%B6nigsliste_02.JPG/​800px-Abydos_K%C3%B6nigsliste_02.JPG 2x" data-file-width="​4138"​ data-file-height="​3104"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Một góc bức tường danh sách vua
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw2190
 +Cached time: 20181010120259
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.140 seconds
 +Real time usage: 0.203 seconds
 +Preprocessor visited node count: 470/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 10817/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1120/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4044/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.004/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 530 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​66.833 ​     1 -total
 + ​33.44% ​  ​22.351 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commons_category
 + ​29.18% ​  ​19.502 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 + ​25.19% ​  ​16.835 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 + ​15.99% ​  ​10.686 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&​aacute;​c_ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;​
 + ​13.46% ​   8.993      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&​aacute;​c_ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;/​Khung
 +  8.35%    5.579      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Panorama
 +  7.61%    5.083      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.41%    3.617      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;​_Ai_C&#​7853;​p_c&#​7893;​_&#​273;&#​7841;​i
 +  3.19%    2.133      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Li&​ecirc;​n_k&#​7871;​t_ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1297127-0!canonical and timestamp 20181010120259 and revision id 26285081
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
494831-danh-s-ch-vua-abydos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)