User Tools

Site Tools


496231-chim-thi-n-ng-l-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

496231-chim-thi-n-ng-l-n-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Chim thiên đường lớn</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Paradisaea apoda -Bali Bird Park-6.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Paradisaea_apoda_-Bali_Bird_Park-6.jpg/​280px-Paradisaea_apoda_-Bali_Bird_Park-6.jpg"​ width="​280"​ height="​187"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Paradisaea_apoda_-Bali_Bird_Park-6.jpg/​420px-Paradisaea_apoda_-Bali_Bird_Park-6.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Paradisaea_apoda_-Bali_Bird_Park-6.jpg/​560px-Paradisaea_apoda_-Bali_Bird_Park-6.jpg 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​683"/><​p>​Con trống</​p></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Tình trạng bảo tồn</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div style="​text-align:​ center"><​img alt="​Status iucn3.1 LC vi.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​eb/​Status_iucn3.1_LC_vi.svg/​220px-Status_iucn3.1_LC_vi.svg.png"​ width="​220"​ height="​59"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​eb/​Status_iucn3.1_LC_vi.svg/​330px-Status_iucn3.1_LC_vi.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​eb/​Status_iucn3.1_LC_vi.svg/​440px-Status_iucn3.1_LC_vi.svg.png 2x" data-file-width="​240"​ data-file-height="​64"/><​br/>​Ít quan tâm<​small>​ (IUCN 3.1)<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​small></​div></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Chordata</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Aves</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Passeriformes</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Paradisaeidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i>​Paradisaea</​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​P. apoda</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Paradisaea apoda</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Linnaeus,​ 1758 </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Chim thiên đường lớn</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i><​b>​Paradisaea apoda</​b></​i>​) là một loài chim thuộc họ Chim thiên đường (<​i>​Paradisaeidae</​i>​)<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​. Đây là loài điển hình của chi Chim thiên đường (<​i>​Paradisaea</​i>​) và họ Chim thiên đường.
 +</​p><​p>​Loài này giống với chim thiên đường nhỏ. Giống như nhiều loài chim thiên đường khác, loài chim thiên đường lớn là loài dị hình giới tính cao.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​BirdLife International (2004). <​i>​Paradisaea apoda</​i>​. <​i>​Sách đỏ 2006</​i>​. IUCN 2006. Truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2006. Database entry includes justification for why this species is of least concern</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Clements,​ J. F., T. S. Schulenberg,​ M. J. Iliff, B.L. Sullivan, C. L. Wood, and D. Roberson (2012). “The eBird/​Clements checklist of birds of the world: Version 6.7.”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 19 tháng 12 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AChim+thi%C3%AAn+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+l%E1%BB%9Bn&​amp;​rft.au=Clements%2C+J.+F.%2C+T.+S.+Schulenberg%2C+M.+J.+Iliff%2C+B.L.+Sullivan%2C+C.+L.+Wood%2C+and+D.+Roberson&​amp;​rft.aulast=Clements%2C+J.+F.%2C+T.+S.+Schulenberg%2C+M.+J.+Iliff%2C+B.L.+Sullivan%2C+C.+L.+Wood%2C+and+D.+Roberson&​amp;​rft.btitle=The+eBird%2FClements+checklist+of+birds+of+the+world%3A+Version+6.7.&​amp;​rft.date=19+th%C3%A1ng+12+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.birds.cornell.edu%2Fclementschecklist%2Fdownloadable-clements-checklist&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​34px-Wikispecies-logo.svg.png"​ width="​34"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​51px-Wikispecies-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​68px-Wikispecies-logo.svg.png 2x" data-file-width="​941"​ data-file-height="​1103"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist"><​b>​Wikispecies</​b>​ có thông tin sinh học về <​b>​Chim thiên đường lớn</​b></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​IanthocinclaTreacheriKeulemans.jpg/​40px-IanthocinclaTreacheriKeulemans.jpg"​ width="​40"​ height="​58"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​IanthocinclaTreacheriKeulemans.jpg/​60px-IanthocinclaTreacheriKeulemans.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​IanthocinclaTreacheriKeulemans.jpg/​80px-IanthocinclaTreacheriKeulemans.jpg 2x" data-file-width="​1728"​ data-file-height="​2525"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết Bộ Sẻ  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1332
 +Cached time: 20181011213200
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.180 seconds
 +Real time usage: 0.228 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1484/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 16887/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1157/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1865/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.043/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.47 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 199.102 ​     1 -total
 + ​61.94% ​ 123.316 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​32.39% ​  ​64.498 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​22.40% ​  ​44.593 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​17.51% ​  ​34.854 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​11.84% ​  ​23.572 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  8.63%   ​17.190 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Passeriformes-stub
 +  6.63%   ​13.205 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.56%   ​13.065 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies
 +  5.43%   ​10.820 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1295535-0!canonical and timestamp 20181011213200 and revision id 22553746
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
496231-chim-thi-n-ng-l-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)