User Tools

Site Tools


496331-h-bosten-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

496331-h-bosten-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​noviewer thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px"><​div style="​position:​relative;​width:​300px;​border:​1px solid lightgray"><​img alt="​hồ Bosten trên bản đồ Trung Quốc"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ab/​China_edcp_location_map.svg/​300px-China_edcp_location_map.svg.png"​ width="​300"​ height="​239"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ab/​China_edcp_location_map.svg/​450px-China_edcp_location_map.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ab/​China_edcp_location_map.svg/​600px-China_edcp_location_map.svg.png 2x" data-file-width="​1181"​ data-file-height="​940"/><​div style="​position:​absolute;​top:​35.698%;​left:​24.374%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-4px;​top:​-4px;​line-height:​0"><​img alt="​hồ Bosten"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​8px-Red_pog.svg.png"​ title="​hồ Bosten"​ width="​8"​ height="​8"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​16px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​hồ Bosten</​span></​p></​div></​div><​div class="​thumbcaption">​vị trí tại Trung Quốc</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Hồ Bosten</​b>​ (tiếng Trung: <span lang="​zh">​博斯騰湖</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Bósīténg Hú</​span></​i>,​ âm Hán Việt: <​i>​Bác Tư Đằng hồ</​i>​) là một hồ nước ngọt nằm cách 57 km (35 mi) về phía đông bắc Korla, Tân Cương, Trung Quốc, thuộc địa phận điạChâu tự trị dân tộc Mông Cổ Bayingholin. Hồ có diện tích khoảng 1.100 km<​sup>​2</​sup>​ (420 sq mi) (cũng với các hồ nhỏ lân cận), đây là hồ lớn nhất tại Tân Cương và là một trong những hồ nước gọt nội địa lớn nhất tại Trung Quốc<​sup id="​cite_ref-giessen_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Hồ Bosten nhận được nguồn nước từ một lưu vực rộng 56.000 km<​sup>​2</​sup>​ (22.000 sq mi).<​sup id="​cite_ref-Mischke_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Tên của hồ đôi khi được gọi là <​i>​Bosten</​i>,​ <​i>​Bosten Hu</​i>,​ <​i>​Bagrax-hu</​i>,​ <​i>​Bagrasch-köl</​i>,​ <​i>​Baghrasch köl</​i>,​ <​i>​Bagratsch-kul</​i>,​ <​i>​Bositeng</​i>​ hay <​i>​Bositeng Hu.</​i>​ Tại hồ có tồn tại ngành thủy sản, các loài cá bản địa của hồ là cá bống biển và cá mè mõm cùn. Người Phương Tây đôi khi ví hồ như '​Hawaii Phương Đông của Tân Cương'​ vì cảnh quan tươi đẹp độc đáo của nó nằm giữa sa mạc Gobi khắc nghiệt.
 +</​p><​p>​Sông Khai Đô là chi lưu quan trọng nhất của hồ Bosten, chiếm khoảng 83% lượng nước chảy vào hồ.<​sup id="​cite_ref-giessen_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Chảy ra khỏi hồ Bosten là sông Khổng Tước (tiếng Trung: <span lang="​zh">​孔雀河</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Kǒngquè Hé</​span></​i>​). Sông Khổng Tước chảy qua Thiết Môn quan (giản thể: <span lang="​zh-Hans">​铁门关</​span>;​ phồn thể: <span lang="​zh-Hant">​鐵門關</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Tiĕmén Guān</​span></​i>​) vào lòng chảo Tarim.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1293
 +Cached time: 20181010171914
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.224 seconds
 +Real time usage: 0.294 seconds
 +Preprocessor visited node count: 820/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 39376/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3578/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2225/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.104/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.88 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 237.425 ​     1 -total
 + ​35.74% ​  ​84.865 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_lake
 + ​32.91% ​  ​78.146 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​18.19% ​  ​43.192 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​17.09% ​  ​40.580 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​17.07% ​  ​40.540 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.12% ​  ​28.776 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_t&#​7841;​p_ch&​iacute;​
 +  9.33%   ​22.151 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7891;​_Trung_Qu&#​7889;​c
 +  8.31%   ​19.719 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.74%   ​18.366 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1296685-0!canonical and timestamp 20181010171914 and revision id 22182123
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
496331-h-bosten-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)