User Tools

Site Tools


496631-tannu-ola-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

496631-tannu-ola-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​metadata plainlinks ambox ambox-content ambox-Unreferenced"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​div style="​width:​52px"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​50px-Question_book-new.svg.png"​ width="​50"​ height="​39"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​75px-Question_book-new.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​100px-Question_book-new.svg.png 2x" data-file-width="​262"​ data-file-height="​204"/></​div></​td><​td class="​mbox-text"><​span class="​mbox-text-span">​Bài viết này <​b>​không được chú giải bất kỳ nguồn tham khảo nào</​b>​.<​span class="​hide-when-compact">​ Mời bạn giúp hoàn thiện bài viết này bằng cách bổ sung chú thích cho từng nội dung cụ thể trong bài viết tới các nguồn đáng tin cậy. Các nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ.</​span> ​ <​small><​i>​(February 2008)</​i></​small><​span class="​hide-when-compact"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt="​Altay-Sayan map en.png"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​19/​Altay-Sayan_map_en.png/​300px-Altay-Sayan_map_en.png"​ width="​300"​ height="​132"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​19/​Altay-Sayan_map_en.png/​450px-Altay-Sayan_map_en.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​19/​Altay-Sayan_map_en.png/​600px-Altay-Sayan_map_en.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​330"/> ​ <div class="​thumbcaption"><​div class="​magnify"><​a href="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​T%E1%BA%ADp_tin:​Altay-Sayan_map_en.png"​ class="​internal"​ title="​Phóng lớn"/></​div></​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Dãy núi Tannu-Ola</​b>​ (tiếng Tuva: <span lang="​tyv"​ title="​Văn bản tiếng Tuva">​Таңды-Уула</​span>​ <​b>​dãy núi Tangdy-Uula</​b>;​ tiếng Mông Cổ: Тагны уулс, Тagny Uuls) nằm ở miền nam Siberi, tại Cộng hòa Tuva thuộc Nga. Dãy núi trải dài theo chiều đông-tây và uốn quanh biên giới với Mông Cổ. Đỉnh cao nhất của dãy núi đạt 2.930 m.
 +</​p><​p>​Sườn núi phía bắc là một phần của lưu vực sông Enisei, đối diện với phần tây của dãy núi Sayan. Phần cực đông đạt đến lưu vực của sông Selenge tại Mông Cổ. Vùng chân đồi ở sườn phía nam đi vào lãnh thổ Mông Cổ. Chúng tạo thành giới hạn phía bắc của thảo nguyên, trải dãi đến phía nam tới dãy núi Altay thuộc Mông Cổ và bao gồm hồ nước mặn Uvs Nuur. Phần cực tây nằm gần phần bắc dãy núi Altay tại Cộng hòa Altai của Nga.
 +</​p><​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​51°04′12″B</​span>​ <span class="​longitude">​92°23′25″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​51,​07°B 92,​39028°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​51.07000;​ 92.39028</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1275
 +Cached time: 20181022204257
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.188 seconds
 +Real time usage: 0.266 seconds
 +Preprocessor visited node count: 109/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6664/​2097152 bytes
 +Template argument size: 13/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.154/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 8.54 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 248.171 ​     1 -total
 + ​64.31% ​ 159.603 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 + ​24.01% ​  ​59.592 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Unreferenced
 + ​17.40% ​  ​43.176 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​11.61% ​  ​28.807 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 +-->
  
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1300948-0!canonical and timestamp 20181022204257 and revision id 26043271
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
496631-tannu-ola-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)