User Tools

Site Tools


496731-c-t-ng-c-cam-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

496731-c-t-ng-c-cam-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Cắt ngực cam</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i><​b>​Falco deiroleucus</​b></​i>​) là một loài chim thuộc chi Cắt trong họ Cắt. Loài này có thể có quan hệ họ hàng gần và trông giống như cắt dơi nhưng to lớn hơn. Cả hai loài này có lẽ có quan hệ họ hàng gần nhất với cắt Aplomado và chúng tạo thành một dòng các loài cắt Mỹ<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Nó được tìm thấy từ miền nam Mexico tới miền bắc Argentina. Nó có kích thước trung bình dài 35–40 cm (14-16 inch) và trọng lượng 325-700 gam (11,5 oz - 1,​5 lbs)<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​. Đây là một loài săn chim, với móng vuốt khỏe cho phép nó bắt mồi trong khi bay.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li><​span style="​font-variant:​small-caps;">​BirdLife International</​span>​ (2004). <​i>​Falco deiroleucus</​i>​. <​i>​Sách đỏ 2006</​i>​. IUCN 2006. Truy cập ngày 11 tháng 5 năm 2006. Database entry includes a brief justification of why this species is of least concern.</​li>​
 +<​li><​span style="​font-variant:​small-caps;">​Birregard,​ Richard O.</​span>​ (1994): 46. Orange-breasted Falcon. <​i>​trong:</​i>​ <span style="​font-variant:​small-caps;">​del Hoyo, Josep; Elliott, Andrew &amp; Sargatal, Jordi</​span>​ (chủ biên): <​i>​Handbook of Birds of the World, Volume 2 (New World Vultures to Guineafowl)</​i>:​ 268, plate 27. Lynx Edicions, Barcelona. <​small>​ISBN 84-87334-15-6</​small></​li>​
 +<​li><​span style="​font-variant:​small-caps;">​Helbig,​ A.J.; Seibold, I.; Bednarek, W.; Brüning, H.; Gaucher, P.; Ristow, D.; Scharlau, W.; Schmidl, D. &amp; Wink, Michael</​span>​ (1994): Phylogenetic relationships among falcon species (genus Falco) according to DNA sequence variation of the cytochrome b gene. <​i>​trong:</​i>​ <span style="​font-variant:​small-caps;">​Meyburg,​ B.-U. &amp; Chancellor, R.D.</​span>​ (chủ biên): <​i>​Raptor conservation today</​i>:​ 593-599. toàn văn PDF</​li>​
 +<​li><​span style="​font-variant:​small-caps;">​Griffiths,​ Carole S.</​span>​ (1999): Phylogeny of the Falconidae inferred from molecular and morphological data. <​i>​Auk</​i>​ <​b>​116</​b>​(1):​ 116–130. toàn văn PDF</​li>​
 +<​li><​span style="​font-variant:​small-caps;">​Griffiths,​ Carole S.; Barrowclough,​ George F.; Groth, Jeff G. &amp; Mertz, Lisa</​span>​ (2004): Phylogeny of the Falconidae (Aves): a comparison of the efficacy of morphological,​ mitochondrial,​ and nuclear data. <​i>​Molecular Phylogenetics and Evolution</​i>​ <​b>​32</​b>​(1):​ 101–109. <​small><​span class="​noprint">​doi:​10.1016/​j.ympev.2003.11.019</​span></​small>​ (tóm tắt HTML)</​li>​
 +<​li><​span style="​font-variant:​small-caps;">​Groombridge,​ Jim J.; Jones, Carl G.; Bayes, Michelle K.; van Zyl, Anthony J.; Carrillo, José; Nichols, Richard A. &amp; Bruford, Michael W.</​span>​ (2002): A molecular phylogeny of African kestrels with reference to divergence across the Indian Ocean. <​i>​Molecular Phylogenetics and Evolution</​i>​ <​b>​25</​b>​(2):​ 267–277. <​small><​span class="​noprint">​doi:​10.1016/​S1055-7903(02)00254-3</​span></​small>​ (tóm tắt HTML)</​li>​
 +<​li><​span style="​font-variant:​small-caps;">​Wink,​ Michael; Seibold, I.; Lotfikhah, F. &amp; Bednarek, W.</​span>​ (1998): Molecular systematics of holarctic raptors (Order Falconiformes). <​i>​trong:</​i>​ <span style="​font-variant:​small-caps;">​Chancellor,​ R.D., Meyburg, B.-U. &amp; Ferrero, J.J.</​span>​ (chủ biên): <​i>​Holarctic Birds of Prey</​i>:​ 29-48. Adenex &amp; WWGBP. toàn văn PDF</​li></​ul>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1322
 +Cached time: 20181011213906
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.212 seconds
 +Real time usage: 0.265 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2013/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 29954/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3957/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2561/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.041/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.73 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 204.168 ​     1 -total
 + ​63.03% ​ 128.684 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​36.18% ​  ​73.861 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​21.11% ​  ​43.098 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.91% ​  ​32.488 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN
 + ​14.69% ​  ​29.987 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.58% ​  ​21.595 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  8.38%   ​17.108 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Aves-stub
 +  7.84%   ​16.006 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_name
 +  6.75%   ​13.781 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1302251-0!canonical and timestamp 20181011213906 and revision id 22316886
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
496731-c-t-ng-c-cam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)