User Tools

Site Tools


496831-tr-m-chim-th-tr-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

496831-tr-m-chim-th-tr-n-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Tràm Chim</​b>​ là một thị trấn thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Thị trấn có diện tích 12,​3219 km²,​ dân số năm 2013 là 10349 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 839 người/​km².
 +</​p><​p>​Thị trấn Tràm Chim được tách ra từ xã Tân Công Sính vào tháng 4 năm 1994. Thị trấn có diện tích tự nhiên 1232.19 ha. Phía Bắc giáp với Vườn quốc gia Tràm Chim thuộc xã Phú Đức và xã Tân Công Sính; phía Nam giáp với xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình; phía đông giáp với xã Phú Cường; phía Tây giáp với xã Phú Thọ. Thị trấn được phân chia thành 5 khóm.
 +Khóm 1, Khóm 2, Khóm 3, Khóm 4, Khóm 5
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1269
 +Cached time: 20181010214826
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.212 seconds
 +Real time usage: 0.277 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1092/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 75028/​2097152 bytes
 +Template argument size: 881/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1579/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.071/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.25 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 194.543 ​     1 -total
 + ​59.13% ​ 115.038 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​52.91% ​ 102.940 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​20.88% ​  ​40.620 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​17.00% ​  ​33.071 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_t&#​7881;​nh_&#​272;&#​7891;​ng_Th&​aacute;​p
 + ​16.26% ​  ​31.626 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.11% ​  ​29.393 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​13.04% ​  ​25.359 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  7.13%   ​13.867 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​272;&#​7891;​ng_Th&​aacute;​p
 +  6.30%   ​12.265 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​802493-0!canonical and timestamp 20181010214825 and revision id 41118414
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
496831-tr-m-chim-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)