User Tools

Site Tools


497631--ng-v-t-u-m-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

497631--ng-v-t-u-m-c-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Động vật đầu móc</​b>​ hay <​b>​động vật đầu gai</​b>​ (danh pháp khoa học: <​i><​b>​Acanthocephala</​b></​i>​) (tiếng Hy Lạp <span lang="​el"​ title="​Văn bản tiếng Hy Lạp">​ἄκανθος</​span>,​ <​i><​i><​span lang="​el"​ title="​Văn bản tiếng Hy Lạp">​akanthos</​span></​i></​i>,​ gai + <span lang="​el"​ title="​Văn bản tiếng Hy Lạp">​κεφαλή</​span>,​ <​i><​i><​span lang="​el"​ title="​Văn bản tiếng Hy Lạp">​kephale</​span></​i></​i>,​ đầu) là một ngành gồm các loài giun ký sinh, đặc trưng bởi sự hiện diện của giác bám với các ngạnh để đâm và bám chắc vào thành ruột của vật chủ. Động vật đầu móc thường có chu kỳ sống phức tạp, liên quan đến một số động vật chủ, bao gồm động vật không xương sống, cá, động vật lưỡng cư, chim, và động vật có vú. Có khoảng 1.150 loài đã được mô tả.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​Động vật đầu móc đã từng được cho là một ngành riêng biệt. Phân tích bộ gen gần đây đã chỉ ra rằng chúng có nguồn gốc từ, và nên được xem là các dạng luân trùng biến đổi nhiều<​sup id="​cite_ref-shimek_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ Đây là một ví dụ của phát sinh loài phân tử. Đơn vị phân loại hợp nhất này được gọi là Syndermata.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-crompton-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Crompton David, William Thomasson, Nickol Brent B. 1985.  <​i>​Biology of the Acanthocephala</​i>​. Cambridge University Press. p. 27.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-koelreuter-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation journal">​Koelreuter,​ I. T. (1770). “Descriptio cyprini rutili, quem halawel russi vocant, historico-anatomica.”. <​i>​Novi commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae</​i>​ <​b>​15</​b>:​ 494–503.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A%C4%90%E1%BB%99ng+v%E1%BA%ADt+%C4%91%E1%BA%A7u+m%C3%B3c&​amp;​rft.atitle=Descriptio+cyprini+rutili%2C+quem+halawel+russi+vocant%2C+historico-anatomica.&​amp;​rft.au=Koelreuter%2C+I.+T.&​amp;​rft.aufirst=I.+T.&​amp;​rft.aulast=Koelreuter&​amp;​rft.date=1770&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Novi+commentarii+Academiae+Scientiarum+Imperialis+Petropolitanae&​amp;​rft.pages=494-503&​amp;​rft.volume=15&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.biodiversitylibrary.org%2Fitem%2F38626%23page%2F560%2Fmode%2F1up&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Freeman,​ Scott, Lizabeth Allison, Michael Black, Greg Podgorski, and Kim Quillin. Biological Sciences. 5th ed. Glenview, Il: Pearson, 2014. 638. Print.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span id="​CITEREF2015"​ class="​citation"><​i>​Encyclopedia of Life</​i><​span class="​reference-accessdate">,​ truy cập ngày 24 tháng 7 năm 2015</​span></​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A%C4%90%E1%BB%99ng+v%E1%BA%ADt+%C4%91%E1%BA%A7u+m%C3%B3c&​amp;​rft.btitle=Encyclopedia+of+Life&​amp;​rft.date=24+July+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Feol.org%2Fpages%2F2%2Fdetails&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-shimek-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Shimek,​ Ronald (tháng 1 năm 2006). “Nano-Animals,​ Part I: Rotifers”. Reefkeeping.com<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 27 tháng 7 năm 2008</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A%C4%90%E1%BB%99ng+v%E1%BA%ADt+%C4%91%E1%BA%A7u+m%C3%B3c&​amp;​rft.au=Shimek%2C+Ronald&​amp;​rft.aulast=Shimek%2C+Ronald&​amp;​rft.btitle=Nano-Animals%2C+Part+I%3A+Rotifers&​amp;​rft.date=27+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2008&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Reefkeeping.com&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Freefkeeping.com%2Fissues%2F2006-01%2Frs%2Findex.php&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ </​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​p>​Bản mẫu:Sơ khai động vật đầu móc
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1334
 +Cached time: 20181014184914
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.304 seconds
 +Real time usage: 0.371 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1576/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 14459/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1232/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4215/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.171/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 10.53 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 338.167 ​     1 -total
 + ​46.05% ​ 155.720 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 + ​34.23% ​ 115.760 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​19.78% ​  ​66.893 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​15.00% ​  ​50.713 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  7.91%   ​26.757 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_journal
 +  5.82%   ​19.665 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  4.33%   ​14.629 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_name
 +  3.20%   ​10.816 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies
 +  2.79%    9.451      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1222189-0!canonical and timestamp 20181014184914 and revision id 40198319
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
497631--ng-v-t-u-m-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)