User Tools

Site Tools


497731-bayingolin-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

497731-bayingolin-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Châu tự trị Mông Cổ Bayingolin</​b>​ (âm Hán Việt: Ba Âm Quách Lăng, (chữ Hán giản thể:​巴音郭楞蒙古自治州,​ bính âm: Bāyīnguōlèng Měnggǔ Zìzhìzhōu,​ tiếng Mông Cổ dạng chữ Cyrill: <​i>​Баянголын Монгол өөртөө засах тойрог</​i>,​ tiếng Uyghur:​بايىنغولىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى,​ Bayingholin Mongghol Aptonom Oblasti, <span class="​Unicode"​ style="​font-family:'​TITUS Cyberbit Basic',​ '​Code2000',​ '​Doulos SIL', '​Chrysanthi Unicode',​ '​Bitstream Cyberbit',​ 'Arial Unicode MS', '​Bitstream CyberBase',​ '​Bitstream Vera', '​Gentium',​ '​GentiumAlt',​ '​Gentium Alternative',​ '​Visual Geez Unicode',​ '​Lucida Grande',​ '​Lucida Sans Unicode';​ font-family ​ :​inherit;">​Bayinƣolin Mongƣol Aptonom Oblasti</​span>​)<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​) là một châu tự trị thuộc Khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Châu tự trị này có diện tích 462.700 ki-lô-mét vuông, dân số 1.056.970 người (điều tra dân số năm 2000).
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​Location_of_Bayin%27gholin_Prefecture_within_Xinjiang_%28China%29.png/​300px-Location_of_Bayin%27gholin_Prefecture_within_Xinjiang_%28China%29.png"​ width="​300"​ height="​228"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​Location_of_Bayin%27gholin_Prefecture_within_Xinjiang_%28China%29.png/​450px-Location_of_Bayin%27gholin_Prefecture_within_Xinjiang_%28China%29.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​Location_of_Bayin%27gholin_Prefecture_within_Xinjiang_%28China%29.png/​600px-Location_of_Bayin%27gholin_Prefecture_within_Xinjiang_%28China%29.png 2x" data-file-width="​960"​ data-file-height="​730"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Vị trí của Bayingolin tại Tân Cương</​div></​div></​div>​
 +<​h2><​span id="​C.C6.A1_c.E1.BA.A5u_d.C3.A2n_s.E1.BB.91_theo_.C4.91i.E1.BB.81u_tra_n.C4.83m_2000"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Cơ_cấu_dân_số_theo_điều_tra_năm_2000">​Cơ cấu dân số theo điều tra năm 2000</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
  
 +<​p>​Châu tự trị này bao gồm các đơn vị cấp huyện sau:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Huyện cấp thị:
 +<​ul><​li>​Korla (Khố Nhĩ Lặc, 库尔勒市)</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Huyện:​
 +<​ul><​li>​Hòa Tĩnh (和静县)</​li>​
 +<​li>​Úy Lê (尉犁县)</​li>​
 +<​li>​Hoxud (Hòa Thạc, 和硕县)</​li>​
 +<​li>​Thả Mạt (且末县),​ Bác Hồ (博湖县)</​li>​
 +<​li>​Luân Đài (轮台县),​ Nhược Khương (若羌县)</​li>​
 +<​li>​Huyện tự trị dân tộc Hồi Yên Kỳ (焉耆回族自治县)</​li></​ul></​li></​ul>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Phát âm chính thức là "​Bayingolin"​ theo <​i>​Trung Quốc địa danh lục</​i>​ (中国地名录,​ Bắc Kinh, Nhà xuất bản bản đồ Trung Quốc (中国地图出版社) 1997); ISBN 7-5031-1718-4;​ tr. 300.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​3"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​text-align:​ center;">​Châu tự trị cấp phó tỉnh:<​br/>​Ili</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​text-align:​ center;">​Địa cấp thị</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​text-align:​ center;">​Địa khu</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​text-align:​ center;">​Châu tự trị</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​text-align:​ center;">​Khu hành chính cấp huyện<​br/>​trực thuộc tỉnh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​3"><​div>​
 +<​ul><​li><​sup>​1</​sup><​span class="​wrap">​ Tháp Thành và Altay là hai địa khu nằm dưới quyền quản lý của châu Ili. </​span></​li>​
 +<​li><​sup>​2</​sup><​span class="​wrap">​ Thạch Hà Tử, Aral, Tumxuk, Ngũ Gia Cừ, Bắc Đồn, Thiết Môn Quan, Song Hà, Kokdala, Côn Ngọc thực thi chế độ hợp nhất sư đoàn-thành phố, do Binh đoàn sản xuất và xây dựng Tân Cương trực tiếp quản lý. </​span></​li>​
 +<​li><​sup>​3</​sup><​span class="​wrap">​ Aksai Chin do Trung Quốc quản lý như một phần của Hotan, song Ấn Độ cũng tuyên bố chủ quyền. </​span></​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1300
 +Cached time: 20181016033956
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.140 seconds
 +Real time usage: 0.170 seconds
 +Preprocessor visited node count: 574/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 57778/​2097152 bytes
 +Template argument size: 908/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 547/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.041/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.28 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +111.90% ​ 124.289 ​     6 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +100.00% ​ 111.073 ​     1 -total
 + ​78.70% ​  ​87.411 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&​acirc;​n_C&#​432;&#​417;​ng
 + ​10.59% ​  ​11.760 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Trung_Qu&#​7889;​c
 +  9.41%   ​10.447 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  5.52%    6.131      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.68%    5.198      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.42%    3.798     90 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +  2.79%    3.098      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Unicode
 +  1.49%    1.652      3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Allow_wrap
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​253670-0!canonical and timestamp 20181016033956 and revision id 19557259
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
497731-bayingolin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)