User Tools

Site Tools


497931-alectura-lathami-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

497931-alectura-lathami-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7f/​Alectura_lathami_MHNT_226_Australie.jpg/​220px-Alectura_lathami_MHNT_226_Australie.jpg"​ width="​220"​ height="​211"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7f/​Alectura_lathami_MHNT_226_Australie.jpg/​330px-Alectura_lathami_MHNT_226_Australie.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7f/​Alectura_lathami_MHNT_226_Australie.jpg/​440px-Alectura_lathami_MHNT_226_Australie.jpg 2x" data-file-width="​4408"​ data-file-height="​4230"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Gà tây bụi rậm Úc</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i>​Alectura lathami</​i>​) là một loài chim trong họ <​i>​Megapodiidae</​i>​. Đây là loài đặc hữu của Úc. Nó được tìm thấy ở miền đông Úc từ Far North Queensland Illawarra tại New South Wales. Nó cũng đã được du nhập tới đảo Kangaroo ở Nam Úc. Nó là đại diện còn tồn tại lớn nhất của họ Megapodiidae và là một trong ba loài sống Úc. Mặc dù tên của nó và giống nhau bề ngoài của họ, loài chim này không liên quan chặt chẽ đến gà tây Mỹ.
 +Nó là một loài chim lớn với lông màu đen và đầu đỏ. Tổng chiều dài của nó là khoảng 60–75 cm và sải cánh khoảng 85 cm. Phân loài <i>A. l. purpureicollis </i> từ phía bắc bán đảo Cape York nhỏ hơn loài được chỉ định rộng rãi.
 +</​p><​p>​Một nghiên cứu gần đây đã cho thấy sự xác định giới tính phụ thuộc nhiệt độ ở những con gà tây bụi rậm Úc, khi mà nhiệt độ càng cao trong quá trình ấp trứng thì sẽ tạo tỉ lệ mái trên trống cao hơn<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1254
 +Cached time: 20181012002440
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.176 seconds
 +Real time usage: 0.238 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1694/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 22325/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1647/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4744/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.042/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.61 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 193.413 ​     1 -total
 + ​55.98% ​ 108.265 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​29.85% ​  ​57.732 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​24.62% ​  ​47.624 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​16.48% ​  ​31.878 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN
 + ​13.68% ​  ​26.468 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​13.61% ​  ​26.321 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.69%   ​16.799 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Galliformes-stub
 +  7.06%   ​13.654 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  3.87%    7.477      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1300952-0!canonical and timestamp 20181012002440 and revision id 22320676
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
497931-alectura-lathami-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)