User Tools

Site Tools


498131-c-t-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

498131-c-t-c-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Cắt cổ đỏ</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i><​b>​Falco chicquera</​b></​i>​) là một loài chim lá thuộc chi Cắt trong họ Cắt (<​i>​Falconidae</​i>​).<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Loài này là một loài sinh sống rộng rãi ở Ấn Độ và khu vực lân cận cũng như châu Phi cận Sahara. Nó đôi khi được gọi là Turumti tại địa phương.
 +</​p><​p>​Cắt cổ đỏ có kích thước vừa, có cánh dài với một mào đỏ tươi sáng và sau gáy. Chúng có chiều dài trung bình 30–36 cm và sải cánh dài 85 cm. Con trống và con mái có bề ngoài tương tự, ngoại trừ kích thước: con trống nhỏ hơn con mái như các loài cắt khác. ​
 +</p>
  
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​28.5px auto;"><​img alt="​Red-Necked Falcon.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red-Necked_Falcon.JPG/​120px-Red-Necked_Falcon.JPG"​ width="​120"​ height="​93"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red-Necked_Falcon.JPG/​180px-Red-Necked_Falcon.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red-Necked_Falcon.JPG/​240px-Red-Necked_Falcon.JPG 2x" data-file-width="​929"​ data-file-height="​720"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​35px auto;"><​img alt="​Falco chicquera (Etosha, 2012).jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6d/​Falco_chicquera_%28Etosha%2C_2012%29.jpg/​120px-Falco_chicquera_%28Etosha%2C_2012%29.jpg"​ width="​120"​ height="​80"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6d/​Falco_chicquera_%28Etosha%2C_2012%29.jpg/​180px-Falco_chicquera_%28Etosha%2C_2012%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6d/​Falco_chicquera_%28Etosha%2C_2012%29.jpg/​240px-Falco_chicquera_%28Etosha%2C_2012%29.jpg 2x" data-file-width="​3600"​ data-file-height="​2400"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1275
 +Cached time: 20181011081038
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.176 seconds
 +Real time usage: 0.235 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1857/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 29844/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2330/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4125/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.038/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.72 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 194.320 ​     1 -total
 + ​57.61% ​ 111.945 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​28.69% ​  ​55.750 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​21.61% ​  ​41.996 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​16.02% ​  ​31.121 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN
 + ​14.54% ​  ​28.251 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​14.47% ​  ​28.117 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  7.83%   ​15.213 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Aves-stub
 +  6.00%   ​11.662 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  5.97%   ​11.598 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1302252-0!canonical and timestamp 20181011081038 and revision id 42738239
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
498131-c-t-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)