User Tools

Site Tools


499231-chim-thi-n-ng-vua-saxony-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

499231-chim-thi-n-ng-vua-saxony-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Chim thiên đường vua Saxony</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i><​b>​Pteridophora alberti</​b></​i>​) là một loài chim thuộc họ Chim thiên đường (<​i>​Paradisaeidae</​i>​)<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​. Nó là thành viên duy nhất trong chi đơn loài <​i>​Pteridophora</​i>​ và là loài đặc hữu của núi rừng ở New Guinea.
 +</​p><​p>​Cả hai tên gọi chung "vua của Saxony"​ và tên khoa học cụ thể "​alberti"​ đã được trao để vinh danh vua Albert của Sachsen. Con chim đôi khi được gọi là "​Kisaba"​ người bản xứ Papua New Guinea và Tây New Guinea, như là một giải thích con người của cuộc gọi to của nam giới.
 +Chế độ ăn uống bao gồm chủ yếu là trái cây, quả và động vật chân đốt.
 +</p>
  
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt="​Pteridophora alberti by Bowdler Sharpe.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a1/​Pteridophora_alberti_by_Bowdler_Sharpe.jpg/​97px-Pteridophora_alberti_by_Bowdler_Sharpe.jpg"​ width="​97"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a1/​Pteridophora_alberti_by_Bowdler_Sharpe.jpg/​145px-Pteridophora_alberti_by_Bowdler_Sharpe.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a1/​Pteridophora_alberti_by_Bowdler_Sharpe.jpg/​194px-Pteridophora_alberti_by_Bowdler_Sharpe.jpg 2x" data-file-width="​612"​ data-file-height="​757"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt="​AMNH Pteridophora alberti 00a.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​58/​AMNH_Pteridophora_alberti_00a.jpg/​120px-AMNH_Pteridophora_alberti_00a.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​58/​AMNH_Pteridophora_alberti_00a.jpg/​180px-AMNH_Pteridophora_alberti_00a.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​58/​AMNH_Pteridophora_alberti_00a.jpg/​240px-AMNH_Pteridophora_alberti_00a.jpg 2x" data-file-width="​480"​ data-file-height="​360"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1243
 +Cached time: 20181011230236
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.172 seconds
 +Real time usage: 0.228 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1823/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 26643/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1682/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4278/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.046/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.76 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 196.274 ​     1 -total
 + ​58.48% ​ 114.778 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​35.73% ​  ​70.127 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​21.35% ​  ​41.906 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.23% ​  ​29.889 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN
 + ​14.40% ​  ​28.266 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.43% ​  ​20.466 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  7.12%   ​13.968 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Passeriformes-stub
 +  5.85%   ​11.486 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  5.61%   ​11.017 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1296022-0!canonical and timestamp 20181011230236 and revision id 22992018
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
499231-chim-thi-n-ng-vua-saxony-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)