User Tools

Site Tools


499631-iupac-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

499631-iupac-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​IUPAC</​b>​ (viết tắt của tên riêng tiếng Anh <​i>​International Union of Pure and Applied Chemistry</​i>,​ tạm dịch: <​b>​Liên minh Quốc tế về Hóa học thuần túy và Hóa học ứng dụng</​b>​) là tổ chức phi chính phủ được thành lập vào năm 1919 bởi các nhà hóa học nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển của khoa học hóa học.
 +</​p><​p>​Thành viên IUPAC có thể là các hội hóa học, các viện hàn lâm khoa học của các nước hoặc các tổ chức đại diện cho giới hóa học gia. Danh pháp IUPAC được toàn thế giới công nhận làm cơ sở để đặt danh pháp cho các nguyên tố và hợp chất hóa học.
 +</​p><​p>​Trụ sở IUPAC đóng tại Zürich, Thụy Sĩ. Văn phòng điều hành (Ban thư ký IUPAC) đóng tại <​i>​Research Triangle Park</​i>,​ Bắc Carolina, Hoa Kỳ; văn phòng này do giám đốc điều hành của IUPAC đứng đầu.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Chủ tịch IUPAC từ năm 2017 là Qi-Feng Zhou từ <span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​23px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​35px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​45px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Trung Quốc <sup id="​cite_ref-iupac-2017_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ năm 2015 là Mark Cesa từ Hoa Kỳ <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Từ khi thành lập, IUPAC do nhiều ủy ban khác nhau điều hành<​sup id="​cite_ref-governing_committees_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ với các trách nhiệm cũng khác nhau. Các ủy ban này tiến hành nhiều loại dự án, trong đó bao gồm chuẩn hóa danh pháp,<​sup id="​cite_ref-Interdivisional_Committee_on_Terminology_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ tìm cách đưa hóa học đến với thế giới<​sup id="​cite_ref-CHEMRAWN_activities_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ và xuất bản các công trình nghiên cứu.<​sup id="​cite_ref-Pure_and_Applied_Chemistry_Editorial_Advisory_Board_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup><​sup id="​cite_ref-Project_Committee_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup><​sup id="​cite_ref-Evaluation_Committee_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p><​p>​Không chỉ nổi tiếng với các công trình chuẩn hóa danh pháp trong hóa học, IUPAC còn xuất bản nhiều ấn phẩm thuộc các ngành khoa học khác như sinh học và vật lý học.<​sup id="​cite_ref-History_of_IUPAC_10-0"​ class="​reference">​[10]</​sup>​ Một số đóng góp quan trọng của IUPAC cho các lĩnh vực này là chuẩn hóa tên gọi mã đoạn trình tự nucleotide và xuất bản sách dành cho nhà khoa học môi trường, nhà hóa học và nhà vật lý học.
 +</p>
 +
 +<​dl><​dd/></​dl>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1335
 +Cached time: 20181011180904
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.196 seconds
 +Real time usage: 0.251 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1308/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 39021/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1539/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 5957/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.057/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.11 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 195.526 ​     1 -total
 + ​56.21% ​ 109.911 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_organization
 + ​49.37% ​  ​96.526 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.64% ​  ​44.272 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.74% ​  ​30.776 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_kh&​ocirc;​ng_d&#​7845;​u_&#​273;&#​7847;​u_d&​ograve;​ng
 + ​13.54% ​  ​26.469 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  7.95%   ​15.551 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​i_&#​273;&#​7891;​ng_Khoa_h&#​7885;​c_Qu&#​7889;​c_t&#​7871;​
 +  7.20%   ​14.081 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagcountry
 +  6.56%   ​12.828 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.18%   ​12.085 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_t&#​7893;​_ch&#​7913;​c_qu&#​7889;​c_t&#​7871;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​23847-0!canonical and timestamp 20181011180904 and revision id 43069283
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
499631-iupac-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)