User Tools

Site Tools


499831--ng-v-t-th-n-l-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

499831--ng-v-t-th-n-l-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Động vật thân lỗ</​b>​ (<​b>​Porifera</​b>​) hay <​b>​bọt biển</​b>,​ <​b>​hải miên</​b>​ là một ngành động vật đa bào nguyên thuỷ, có cấu trúc tế bào tách biệt và phần lớn là sinh sống ở biển. Cơ thể động vật thân lỗ có hình cốc gồm các tế động vật đa bào sớm nhất, phát triển từ các tập đoàn tế bào. Đây là ngành động vật đơn giản và nguyên thủy nhất, có những mô khác nhau nhưng không có cơ, hệ thần kinh, cơ quan bên trong, hay khả năng vận động. Chúng đã từng được xem là đã tách ra từ các động vật khác trước đây. Chúng thiếu tổ hợp phức tạp được tìm thấy trong hầu hết các ngành khác. Các tế bào của chúng khác biệt nhưng trong hầu hết các trường hợp không được tổ chức thành các mô riêng biệt. Động vật thân lỗ thường ăn bằng cách hút nước qua các lỗ trên cơ thể. Chúng có các tế bào không chuyên các tế bào có thể chuyển đổi thành các loại khác và thường di chuyển giữa các lớp tế bào chính và mesohyl trong quá trình này. Động vật thân lỗ không có hệ thần kinh, tiêu hóa và tuần hoàn. Thay vào đó, hầu hết số này dựa vào việc duy trì một dòng chảy liên tục qua cơ thể để lấy thức ăn, ôxy cũng như loại bỏ chất thải.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1242
 +Cached time: 20181016184827
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.548 seconds
 +Real time usage: 0.645 seconds
 +Preprocessor visited node count: 16718/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 173665/​2097152 bytes
 +Template argument size: 33108/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2810/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.164/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.56 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 564.204 ​     1 -total
 + ​82.76% ​ 466.923 ​    11 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​58.29% ​ 328.862 ​    10 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroup
 + ​58.25% ​ 328.635 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​49.58% ​ 279.717 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​36.81% ​ 207.695 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fossil_range
 + ​31.53% ​ 177.883 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Li&​ecirc;​n_&#​273;&#​7841;​i_Hi&#​7875;​n_sinh_220px
 + ​29.02% ​ 163.731 ​    38 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Period_start
 + ​26.11% ​ 147.333 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Eukaryota
 + ​25.31% ​ 142.800 ​    11 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fossil_range/​bar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1221370-0!canonical and timestamp 20181016184827 and revision id 26573805
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
499831--ng-v-t-th-n-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)