User Tools

Site Tools


500031-c-i-t-u-h-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

500031-c-i-t-u-h-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id=""><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%"><​img alt="​Flag of Vietnam"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​23px-Flag_of_Vietnam.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​35px-Flag_of_Vietnam.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​46px-Flag_of_Vietnam.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ Các đơn vị hành chính thuộc tỉnh Đồng Tháp</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​3"><​div>​Thành phố (2), Thị xã (1), Huyện (9)</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"><​center>​Thành phố<​br/>​Cao Lãnh<​br/>​(Tỉnh lỵ)</​center></​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​b>​Phường</​b>​ (8):
 +Phường 1 •  ​
 +Phường 2 •  ​
 +Phường 3 •  ​
 +Phường 4 •  ​
 +Phường 6 •  ​
 +Phường 11 •  ​
 +Hòa Thuận •  ​
 +Mỹ Phú
 +<​br/><​b>​Xã</​b>​ (7):
 +Hòa An •  ​
 +Mỹ Ngãi •  ​
 +Mỹ Tân •  ​
 +Mỹ Trà •  ​
 +Tân Thuận Đông •  ​
 +Tân Thuận Tây •  ​
 +Tịnh Thới ​
 +</p>
 +</​div></​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​23"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​img alt="​LocationVietnamDongThap.png"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​27/​LocationVietnamDongThap.png/​150px-LocationVietnamDongThap.png"​ width="​150"​ height="​250"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​2/​27/​LocationVietnamDongThap.png 1.5x" data-file-width="​200"​ data-file-height="​333"/></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"><​center>​Thành phố<​br/>​Sa Đéc</​center></​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​b>​Phường</​b>​ (6):
 +Phường 1 •  ​
 +Phường 2 •  ​
 +Phường 3 •  ​
 +Phường 4 •  ​
 +An Hòa •  ​
 +Tân Quy Đông
 +<​br/><​b>​Xã</​b>​ (3):
 +Tân Khánh Đông •  ​
 +Tân Phú Đông •  ​
 +Tân Quy Tây 
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"><​center>​Thị xã<​br/>​Hồng Ngự</​center></​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​b>​Phường</​b>​ (3):
 +An Lạc •  ​
 +An Lộc •  ​
 +An Thạnh
 +<​br/><​b>​Xã</​b>​ (4):
 +An Bình A •  ​
 +An Bình B •  ​
 +Bình Thạnh •  ​
 +Tân Hội
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"><​center>​Huyện<​br/>​Cao Lãnh</​center></​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​b>​Thị trấn</​b>​ (1):
 +Mỹ Thọ (huyện lỵ)
 +<​br/><​b>​Xã</​b>​ (17):
 +An Bình •  ​
 +Ba Sao •  ​
 +Bình Hàng Tây •  ​
 +Bình Hàng Trung •  ​
 +Bình Thạnh •  ​
 +Gáo Giồng •  ​
 +Mỹ Hiệp •  ​
 +Mỹ Hội •  ​
 +Mỹ Long •  ​
 +Mỹ Thọ •  ​
 +Mỹ Xương •  ​
 +Nhị Mỹ •  ​
 +Phong Mỹ •  ​
 +Phương Thịnh •  ​
 +Phương Trà •  ​
 +Tân Hội Trung •  ​
 +Tân Nghĩa
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"><​center>​Huyện<​br/>​Châu Thành</​center></​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​b>​Thị trấn</​b>​ (1):
 +Cái Tàu Hạ (huyện lỵ)
 +<​br/><​b>​Xã</​b>​ (11):
 +An Hiệp •  ​
 +An Khánh •  ​
 +An Nhơn •  ​
 +An Phú Thuận •  ​
 +Hòa Tân •  ​
 +Phú Hựu •  ​
 +Phú Long •  ​
 +Tân Bình •  ​
 +Tân Nhuận Đông •  ​
 +Tân Phú •  ​
 +Tân Phú Trung
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"><​center>​Huyện<​br/>​Hồng Ngự</​center></​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​b>​Xã</​b>​ (11):
 +Thường Thới Tiền (huyện lỵ) •  ​
 +Long Khánh A •  ​
 +Long Khánh B •  ​
 +Long Thuận •  ​
 +Phú Thuận A •  ​
 +Phú Thuận B •  ​
 +Thường Lạc •  ​
 +Thường Phước 1 •  ​
 +Thường Phước 2 •  ​
 +Thường Thới Hậu A •  ​
 +Thường Thới Hậu B
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"><​center>​Huyện<​br/>​Lai Vung</​center></​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​b>​Thị trấn</​b>​ (1):
 +Lai Vung (huyện lỵ)
 +<​br/><​b>​Xã</​b>​ (11):
 +Định Hòa •  ​
 +Hòa Long •  ​
 +Hòa Thành •  ​
 +Long Hậu •  ​
 +Long Thắng •  ​
 +Phong Hòa •  ​
 +Tân Dương •  ​
 +Tân Hòa •  ​
 +Tân Phước •  ​
 +Tân Thành •  ​
 +Vĩnh Thới
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"><​center>​Huyện<​br/>​Lấp Vò</​center></​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​b>​Thị trấn</​b>​ (1):
 +Lấp Vò (huyện lỵ)
 +<​br/><​b>​Xã</​b>​ (12):
 +Bình Thành •  ​
 +Bình Thạnh Trung •  ​
 +Định An •  ​
 +Định Yên •  ​
 +Hội An Đông •  ​
 +Long Hưng A •  ​
 +Long Hưng B •  ​
 +Mỹ An Hưng A •  ​
 +Mỹ An Hưng B •  ​
 +Tân Khánh Trung •  ​
 +Tân Mỹ •  ​
 +Vĩnh Thạnh
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"><​center>​Huyện<​br/>​Tam Nông</​center></​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​b>​Thị trấn</​b>​ (1):
 +Tràm Chim (huyện lỵ)
 +<​br/><​b>​Xã</​b>​ (11):
 +An Hòa •  ​
 +An Long •  ​
 +Hòa Bình •  ​
 +Phú Cường •  ​
 +Phú Đức •  ​
 +Phú Hiệp •  ​
 +Phú Ninh •  ​
 +Phú Thành A •  ​
 +Phú Thành B •  ​
 +Phú Thọ •  ​
 +Tân Công Sính
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"><​center>​Huyện<​br/>​Tân Hồng</​center></​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​b>​Thị trấn</​b>​ (1):
 +Sa Rài (huyện lỵ)
 +<​br/><​b>​Xã</​b>​ (8):
 +An Phước •  ​
 +Bình Phú •  ​
 +Tân Công Chí •  ​
 +Tân Hộ Cơ •  ​
 +Tân Phước •  ​
 +Tân Thành A •  ​
 +Tân Thành B •  ​
 +Thông Bình
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"><​center>​Huyện<​br/>​Thanh Bình</​center></​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​b>​Thị trấn</​b>​ (1):
 +Thanh Bình (huyện lỵ)
 +<​br/><​b>​Xã</​b>​ (12):
 +An Phong •  ​
 +Bình Thành •  ​
 +Phú Lợi •  ​
 +Tân Bình •  ​
 +Tân Hòa •  ​
 +Tân Huề •  ​
 +Tân Long •  ​
 +Tân Mỹ •  ​
 +Tân Phú •  ​
 +Tân Quới •  ​
 +Tân Thạnh
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"><​center>​Huyện<​br/>​Tháp Mười</​center></​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​b>​Thị trấn</​b>​ (1):
 +Mỹ An (huyện lỵ)
 +<​br/><​b>​Xã</​b>​ (12):
 +Đốc Binh Kiều •  ​
 +Hưng Thạnh •  ​
 +Láng Biển •  ​
 +Mỹ An •  ​
 +Mỹ Đông •  ​
 +Mỹ Hoà •  ​
 +Mỹ Quý •  ​
 +Phú Điền •  ​
 +Tân Kiều •  ​
 +Thạnh Lợi •  ​
 +Thanh Mỹ •  ​
 +Trường Xuân
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr></​div>​
  
 +</​HTML>​
500031-c-i-t-u-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)