User Tools

Site Tools


500131-apodrassodes-mercedes-la-gi

Apodrassodes mercedes là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chỉa về phia sau.

Loài này thuộc chi Apodrassodes. Apodrassodes mercedes được miêu tả năm 1983 bởi Norman I. Platnick & Shadab.

500131-apodrassodes-mercedes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)