User Tools

Site Tools


511831-t-c-m-th-nh-la-gi

Tử Cấm Thành hay Cấm Thành là tên gọi của khu vực dành riêng cho gia đình nhà vua ở trong thành. Đây là vòng thành trong cùng theo kết cấu "ba vòng thành" của kinh đô một số nước phương Đông như Trung Quốc và Việt Nam.

Tử Cấm Thành có thể chỉ đến một trong các cấm thành sau:

511831-t-c-m-th-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)