User Tools

Site Tools


514031-chim-s-u-ria-la-gi

Chim sâu ria (danh pháp hai phần: Dicaeum proprium) là một loài chim lá thuộc chi Dicaeum trong họ Chim sâu[2]. Nó là loài đặc hữu của đảo Mindanao ở Philippines. Môi trường sống tự nhiên của nó là rừng núi cận nhiệt đới hoặc nhiệt đới ẩm. Nó đang trở nên hiếm do mất nơi sống.

514031-chim-s-u-ria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)