User Tools

Site Tools


514131-h-tinh-th-l-p-ph-ng-la-gi

Hệ tinh thể lập phương là một hệ tinh thể có các ô đơn vị là hình lập phương. Đây là một trong những dạng tinh thể đơn giản nhất và phổ biến nhất của các tinh thể kim loại. Một cách tổng quát, nếu viết theo các véctơ tịnh tiến không gian thì cấu trúc lập phương sẽ có các hằng số mạng và ba góc .

Có ba kiểu mạng Bravais có cấu trúc tinh thể lập phương gồm:

Các nhóm điểm và nhóm không gian[sửa | sửa mã nguồn]

Có 36 nhóm không gian lập phương và 5 nhóm điểm được liệt kê theo bảng dưới đây:

  • Cấu trúc lập phương đơn giản có hệ số xếp chặt chỉ là 52%.
  • Cấu trúc lập phương tâm mặt có hệ số xếp chặt là 74%.
  • Cấu trúc lập phương tâm khối có hệ số xếp chặt 68%.

Các chất có cấu trúc tinh thể lập phương[sửa | sửa mã nguồn]

  • Cấu trúc đơn nguyên tử: Cấu trúc lập phương đơn nguyên tử tồn tại khá nhiều trong các kim loại (điển hình là kim loại chuyển tiếp). Cấu trúc lập phương đơn giản có hệ số xếp chặt rất thấp nên kém bền hơn, chất điển hình mang cấu trúc này là Polonium (Po). Cấu trúc fcc và bcc tồn tại phổ biến ở các kim loại, ví dụ như đồng, nhôm... mang cấu trúc fcc, sắt, crôm... mang cấu trúc bcc.
  • Cấu trúc đa nguyên tử: Cấu trúc lập phương cũng tồn tại trong các chất có nhiều loại nguyên tử, ví dụ trong các hợp kim, hợp chất... Muối ăn (NaCl) là hợp chất điển hình với cấu trúc fcc, hợp kim Fe(Si) là hợp kim điển hình mang cấu trúc bcc...
  1. ^ Charles Kittel (1996). Introduction to Solid State Physics (ấn bản 7). John Willey & Sons Inc. ISBN 0-471-11181-3. 
514131-h-tinh-th-l-p-ph-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)