User Tools

Site Tools


514331-aac-la-gi

AAC có thể là viết tắt của

  1. Mã hóa âm thanh tiên tiến Advanced Audio Coding
  2. Bê tông khí chưng áp Autoclaved Aerated Concrete
514331-aac-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)