User Tools

Site Tools


576431-negresti-oas-la-gi

Negresti-Oas là một thị xã thuộc hạt Satu Mare, România. Dân số thời điểm năm 2002 là 13956 người.[1]

  • Maria Tripon, giáo viên, nghệ sĩ biểu diễn
  • vua Ionuț Silaghi de Oaș
576431-negresti-oas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)