User Tools

Site Tools


651631-marpod-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

651631-marpod-la-gi [2018/11/07 17:11]
127.0.0.1 external edit
651631-marpod-la-gi [2018/12/10 03:58] (current)
thaoit
Line 60: Line 60:
  ​-->​  ​-->​
 </​div>​ </​div>​
 +<h1 class="​post-title left">​Cuộc biểu t&​igrave;​nh của 'Vest v&​agrave;​ng'​ đ&​atilde;​ khiến c&​aacute;​c nh&​agrave;​ b&​aacute;​n lẻ Ph&​aacute;​p phải trả một tỷ Euro</​h1>​ 
 +<​p>​Theo&​nbsp;​c&​aacute;​c li&​ecirc;​n đo&​agrave;​n b&​aacute;​n lẻ Ph&​aacute;​p (FCD), c&​aacute;​c&​nbsp;​cuộc <a href="​http://​knstech.net">​biểu t&​igrave;​nh m&​agrave;​u v&​agrave;​ng</​a>​ của Nhật Bản&​nbsp;​đ&​atilde;​ khiến c&​aacute;​c nh&​agrave;​ b&​aacute;​n lẻ Ph&​aacute;​p mất khoảng 1,1 tỷ đ&​ocirc;​ la doanh thu kể từ khi họ bắt đầu v&​agrave;​o th&​aacute;​ng trước.</​p>​ 
 +<​p>​V&​agrave;​o thứ S&​aacute;​u (7/​12),&​nbsp;​Reuters&​nbsp;​đ&​atilde;​ b&​aacute;​o c&​aacute;​o rằng c&​aacute;​c&​nbsp;​cuộc biểu t&​igrave;​nh&​nbsp;​tiếp tục&​nbsp;​c&​oacute;​ t&​aacute;​c động bất lợi lớn đến nền kinh tế.&​nbsp;​Li&​ecirc;​n đo&​agrave;​n,​ đại diện cho c&​aacute;​c nh&​oacute;​m si&​ecirc;​u thị lớn ở Ph&​aacute;​p,​ như Carrefour v&​agrave;​ Casino, cho biết c&​aacute;​c cuộc biểu t&​igrave;​nh c&​oacute;​ khả năng hủy hoại m&​ugrave;​a mua sắm Gi&​aacute;​ng sinh, một nguồn thu nhập quan trọng v&​agrave;​ quan trọng cho nền kinh tế của Ph&​aacute;​p.</​p>​ 
 +<​p>​C&​aacute;​c cuộc biểu t&​igrave;​nh,​ bắt đầu với một nh&​oacute;​m người d&​acirc;​n n&​ocirc;​ng th&​ocirc;​n,​ trung lưu ở Ph&​aacute;​p phản đối thuế sinh th&​aacute;​i đối với nhi&​ecirc;​n liệu, đ&​atilde;​ biến th&​agrave;​nh một phong tr&​agrave;​o g&​acirc;​y rối lớn với những người v&​ocirc;​ ch&​iacute;​nh phủ, những người theo chủ nghĩa d&​acirc;​n t&​uacute;​y chống nhập cư v&​agrave;​ những kẻ ph&​aacute;​t x&​iacute;​t cứng rắn.</​p>​ 
 +<​p>​V&​agrave;​o ng&​agrave;​y 5 th&​aacute;​ng 12, Tổng thống Macron dường như r&​uacute;​t lui khỏi thuế nhi&​ecirc;​n liệu theo kế hoạch đ&​atilde;​ g&​acirc;​y ra cuộc biểu t&​igrave;​nh,​ n&​oacute;​i rằng n&​oacute;​ sẽ kh&​ocirc;​ng bắt đầu v&​agrave;​o năm 2019, nhưng phong tr&​agrave;​o đ&​atilde;​ vượt qu&​aacute;​ sự bất b&​igrave;​nh đ&​oacute;​ - v&​agrave;​ giờ đ&​acirc;​y dường như trở n&​ecirc;​n kh&​oacute;​ hiểu hơn về khoảng c&​aacute;​ch lớn giữa&​nbsp;​giới thượng lưu&​nbsp;​Paris&​nbsp;​gi&​agrave;​u&​nbsp;​v&​agrave;​ người ngh&​egrave;​o n&​ocirc;​ng th&​ocirc;​n.</​p>​ 
 +<​p>​Nhiều di t&​iacute;​ch lưu trữ của th&​agrave;​nh phố, như Louvre, Th&​aacute;​p Eiffel, Mus&​eacute;​e Delacroix v&​agrave;​ Nh&​agrave;​ h&​aacute;​t Opera Paris,&​nbsp;​sẽ đ&​oacute;​ng cửa&​nbsp;​v&​agrave;​o cuối tuần.&​nbsp;​C&​aacute;​c cửa h&​agrave;​ng ở đại lộ Champs-&​Eacute;​lys&​eacute;​es nổi tiếng đ&​atilde;​ được y&​ecirc;​u cầu đ&​oacute;​ng cửa, v&​agrave;​ một số <a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​chủ cửa h&​agrave;​ng</​a>​ đ&​atilde;​ l&​ecirc;​n cửa h&​agrave;​ng của họ v&​agrave;​o thứ S&​aacute;​u.</​p>​ 
 +<​p>​C&​aacute;​c nh&​agrave;​ b&​aacute;​n lẻ đang đau khổ v&​igrave;​ c&​aacute;​c cuộc biểu t&​igrave;​nh b&​acirc;​y giờ đ&​atilde;​ bốn tuần v&​agrave;​ rất nhiều Paris bị kh&​oacute;​a,​ với h&​agrave;​ng chục ng&​agrave;​n cảnh s&​aacute;​t được ph&​aacute;​i đi khắp cả nước để kiểm so&​aacute;​t sự hỗn loạn.&​nbsp;​T&​igrave;​nh trạng bất ổn l&​agrave;​ tồi tệ nhất ở Paris kể từ cuộc bạo loạn sinh vi&​ecirc;​n năm 1968 đ&​atilde;​ b&​oacute;​p nghẹt nền kinh tế v&​agrave;​o thời điểm đ&​oacute;​.</​p>​ 
 +<​p>​V&​agrave;​i tuần trước, những người biểu t&​igrave;​nh đ&​atilde;​ chặn truy cập v&​agrave;​o một v&​agrave;​i kho chứa dầu ở Ph&​aacute;​p.&​nbsp;​Họ cũng chặn đường cao tốc bằng c&​aacute;​c cuộc phong tỏa bốc lửa v&​agrave;​ c&​aacute;​c nh&​oacute;​m xe tải.&​nbsp;​Những người biểu t&​igrave;​nh đ&​atilde;​ l&​ecirc;​n đến đỉnh điểm v&​agrave;​o th&​aacute;​ng trước ở mức 282.000, theo Bộ Nội vụ.</​p>​ 
 +<div id="​pymnt-627782857"​ class="​pymnt-bottom-of-article">​ 
 +<​p>&​nbsp;</​p>​ 
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
651631-marpod-la-gi.txt · Last modified: 2018/12/10 03:58 by thaoit