User Tools

Site Tools


651731-moldova-sulita-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

651731-moldova-sulita-la-gi [2018/11/07 17:11]
127.0.0.1 external edit
651731-moldova-sulita-la-gi [2018/12/10 03:53] (current)
thaoit
Line 60: Line 60:
  ​-->​  ​-->​
 </​div>​ </​div>​
 +<h1 class="​post-title left">​Huawei bị bắt giữ bị c&​aacute;​o buộc gian lận</​h1>​ 
 +<​p>​Sau một tuần chờ đợi, việc bắt giữ một gi&​aacute;​m đốc điều h&​agrave;​nh Huawei đ&​atilde;​ được đưa v&​agrave;​o trọng t&​acirc;​m trong một ph&​ograve;​ng xử &​aacute;​n ở Canada.</​p>​ 
 +<​p>​V&​agrave;​o thứ S&​aacute;​u (7/12), c&​aacute;​c c&​ocirc;​ng tố vi&​ecirc;​n Canada đ&​atilde;​ ch&​iacute;​nh thức c&​aacute;​o buộc&​nbsp;&​nbsp;​Gi&​aacute;​m đốc t&​agrave;​i ch&​iacute;​nh của&​nbsp;​Huawei,&​nbsp;&​ocirc;​ng Wan Wanzhou về h&​agrave;​nh vi gian lận.&​nbsp;​C&​aacute;​c quan chức cho rằng b&​agrave;​ Meng, cũng l&​agrave;​ con g&​aacute;​i của <a href="​http://​knstech.net">​người s&​aacute;​ng lập</​a>​ Huawei, Ren Zhengfei, đ&​atilde;​ c&​oacute;​ sự tham gia trực tiếp của trực tiếp v&​agrave;​o &​acirc;​m mưu lừa c&​aacute;​c ng&​acirc;​n h&​agrave;​ng Mỹ vi phạm c&​aacute;​c biện ph&​aacute;​p trừng phạt hiện đang chống lại Iran.</​p>​ 
 +<​p>​C&​ocirc;​ Mạnh đ&​atilde;​ bị bắt v&​agrave;​o ng&​agrave;​y 1 th&​aacute;​ng 12 tại Vancouver bởi c&​aacute;​c quan chức Canada theo y&​ecirc;​u cầu của Hoa Kỳ.&​nbsp;​Vụ bắt giữ l&​agrave;​m tăng th&​ecirc;​m sự phức tạp cho t&​igrave;​nh h&​igrave;​nh vốn đ&​atilde;​ căng thẳng giữa hai quốc gia,&​nbsp;​những người đang bị nhốt trong một cuộc chiến thương mại đang diễn ra&​nbsp;​.</​p>​ 
 +<​p><​em>​Thời</​em>&​nbsp;​b&​aacute;​o<​em>&​nbsp;​New York</​em>&​nbsp;​cho biết b&​agrave;​ Mạnh đ&​atilde;​ sử dụng một c&​ocirc;​ng ty Hồng K&​ocirc;​ng c&​oacute;​ t&​ecirc;​n Skycom Tech để hợp t&​aacute;​c với c&​aacute;​c c&​ocirc;​ng ty viễn th&​ocirc;​ng c&​oacute;​ trụ sở tại Iran từ năm 2009 đến 2014. C&​aacute;​c ng&​acirc;​n h&​agrave;​ng Mỹ đ&​atilde;​ x&​oacute;​a c&​aacute;​c giao dịch t&​agrave;​i ch&​iacute;​nh do Huawei khởi xướng, khiến họ v&​ocirc;​ t&​igrave;​nh tham gia với Skycom v&​agrave;​ vi phạm lệnh trừng phạt Iran.&​nbsp;​C&​ocirc;​ng ty bị c&​aacute;​o buộc đ&​atilde;​ sử dụng Skycom gần đ&​acirc;​y v&​agrave;​o năm 2013 như một c&​ocirc;​ng ty con kh&​ocirc;​ng ch&​iacute;​nh thức của Vương quốc Anh để nhập <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​thiết bị m&​aacute;​y t&​iacute;​nh</​a>​ do Mỹ sản xuất v&​agrave;​o Iran, vi phạm lệnh trừng phạt.</​p>​ 
 +<​p>​C&​ocirc;​ Mạnh đ&​atilde;​ gặp một gi&​aacute;​m đốc điều h&​agrave;​nh từ một trong những tổ chức t&​agrave;​i ch&​iacute;​nh của Hoa Kỳ v&​agrave;​ c&​oacute;​ b&​agrave;​i thuyết tr&​igrave;​nh bằng tiếng Trung.&​nbsp;​B&​agrave;​i thuyết tr&​igrave;​nh dường như tuy&​ecirc;​n bố rằng Huawei hoạt động ở Iran tu&​acirc;​n thủ c&​aacute;​c lệnh trừng phạt.&​nbsp;​Tuy nhi&​ecirc;​n,​ kh&​ocirc;​ng bao giờ tiết lộ rằng Huawei duy tr&​igrave;​ quyền kiểm so&​aacute;​t Skycom.</​p>​ 
 +<​p>​C&​ocirc;​ng tố vi&​ecirc;​n người Canada John Gibb-Carsley m&​ocirc;​ tả c&​aacute;​c ng&​acirc;​n h&​agrave;​ng l&​agrave;​ tổ chức nạn nh&​acirc;​n của người Hồi gi&​aacute;​o v&​agrave;​ việc tr&​igrave;​nh b&​agrave;​y của b&​agrave;​ Mạnh l&​agrave;​ một h&​agrave;​nh vi lừa đảo.</​p>​ 
 +<​p>​Một c&​ocirc;​ng ty Trung Quốc kh&​aacute;​c đ&​atilde;​ bị c&​aacute;​o buộc thực h&​agrave;​nh tương tự để bỏ qua c&​aacute;​c lệnh trừng phạt quốc tế.&​nbsp;​V&​agrave;​o năm 2016, c&​aacute;​c quan chức Hoa Kỳ đ&​atilde;​ c&​aacute;​o buộc ZTE th&​agrave;​nh lập c&​aacute;​c c&​ocirc;​ng ty cắt đứt trực tiếp, giao dịch với c&​aacute;​c quốc gia như Iran, Bắc Triều Ti&​ecirc;​n v&​agrave;​ c&​aacute;​c quốc gia kh&​aacute;​c đ&​atilde;​ bị Mỹ trừng phạt</​p>​ 
 +<​p>​C&​aacute;​c quan chức Bộ Tư ph&​aacute;​p Hoa Kỳ c&​oacute;​ 60 ng&​agrave;​y kể từ ng&​agrave;​y b&​agrave;​ Mạnh bị bắt để tranh luận trước t&​ograve;​a &​aacute;​n Canada để ban h&​agrave;​nh dẫn độ.&​nbsp;​Qu&​aacute;​ tr&​igrave;​nh c&​oacute;​ thể mất v&​agrave;​i tuần hoặc thậm ch&​iacute;​ v&​agrave;​i th&​aacute;​ng để thực hiện.</​p>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
651731-moldova-sulita-la-gi.txt · Last modified: 2018/12/10 03:53 by thaoit